Ochrana osobných údajov

Informácie podľa článku 13.

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 

 PREDSLOV

 Spracovávanie Vašich osobných údajov je nevyhnuté, z dôvodu, aby bolo možné s Vami uzatvoriť zmluvu na diaľku o predaji tovarov a služieb  formou internetovej stránky

Košická futbalová aréna

Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade, ak neposkytnete svoje osobné údaje, nebude možné s Vami uzatvoriť zmluvu na diaľku a dodať tovary a služby.

 

 1. Identifikačné údaje
 • Prevádzkovateľom osobných údajov je :

 

Obchodné meno:Košická Futbalová Aréna a. s.
Sídlo:Pri prachárni 13, 040 11 Košice – mestská časť Juh
IČO:47 845 660
Štatutárny orgán:

Mgr. Marcel Gibóda – Predseda predstavenstva

Mgr. Dominik Karaffa – Člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná:OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1636/V

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

 

Názov osobného údajuKategória osobných údajov
Krstné meno a priezviskoBežný osobný údaj
Ulica a mestoBežný osobný údaj
KrajinaBežný osobný údaj
E-mailBežný osobný údaj
Telefónne čísloBežný osobný údaj

 

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke

Pokladňa

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov: § 4 zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji  tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy  uzavretej na diaľku a §13 ods. 1, písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých  predpisov.

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
 • Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a  v rozsahu potrebnom na zabezpečenie predaja a doručenia tovaru a služby.
 • Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.
 1. Doba uchovávania osobných údajov
 • Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby
 • Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
  1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. požadovať zoznam      jej     osobných      údajov,      ktoré     sú     predmetom spracúvania,
  3. požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. požadovať výmaz svojich osobných údajov,
  5. žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  6. namietať spracúvanie osobných údajov,
  7. požiadať o prenos osobných údajov,
  8. možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať .
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov vzmysle
 • 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka
 1. Mlčanlivosť
 • Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 1. Zverejnenie osobných údajov
 • Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.
 1. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
 • Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje
 1. Automatizované rozhodovanie a profilovanie

V rámci spracovávania Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu na základe osobných údajov.

 1. Prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.