Ochrana osobných údajov

Informácie podľa článku 13.

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

z 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  

 1. Identifikačné údaje
  1. Prevádzkovateľom osobných údajov je :

Obchodné meno:

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA a. s.

Sídlo:

Trieda SNP 48/A, Košice 040 11

IČO:

47 845 660

Štatutárny orgán:

Mgr. Marcel Gibóda – predseda predstavenstva 

Ing. Stanislav Petráš – člen predstavenstva

Spoločnosť zapísaná:

OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 1636/V

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 1. Zoznam osobných údajov ,účel spracúvania osobných údajov a kategória osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje:

Názov osobného údaju

Kategória osobných údajov

Meno a priezvisko

Bežný osobný údaj

E-mail

Bežný osobný údaj

Telefónne číslo

Bežný osobný údaj

  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v obsahu a forme v akej budú osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na internetovej stránke https://www.evilsro.sk
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý vyjadrite zaškrtnutím checkboxu.

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutých osôb v rozsahu potrebnom na kontaktovanie záujemcu o služby spoločnosti.
  2. Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.
 1. Doba uchovávania osobných údajov
  1. Osobné údaje sa uchovávajú na dobu neurčitú.
 1. Poučenie o právach dotknutej osoby
  1. Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
   1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. požadovať zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

c)požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

 • požadovať výmaz svojich osobných údajov,
 • žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov,
 • požiadať o prenos osobných údajov,
 • možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať .
  1. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle

§ 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

  1. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
  2. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízkaosoba.
 1. Mlčanlivosť
  1. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.
 1. Zverejnenie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.
 1. Pravdivosť, správnosť a aktuálnosť osobných údajov
  1. Za pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi zodpovedá dotknutá osoba, ktorá tieto osobné údaje poskytla.