Spôsob získavania informácií v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

informácie možno získať:

 

 1. Prostredníctvom siete Internet – na adrese www.kosickafutbalovaarena.sk sú zverejňované:
  1. základné informácie podľa § 5 zákona 211/2000 Z.z.,
  2. zakladateľská zmluva, aktuálne znenie stanov spoločnosti,
  3. poriadky a smernice, výročné správy
  4. zmluvy, faktúry, objednávky
  5. Kultúrno-spoločenské informácie
 1. Podaním žiadosti:
  1. písomne – poštou na adresu:
   Košická Futbalová Aréna a.s.
   Pri prachárni 13
   040 11 Košice
   Formulár žiadosti o poskytnutie informacii  
  2. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese peter.schmiedl@kfa.kosice.sk
  3. elektronicky prostredníctvom stránky www.slovensko.sk

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.

 

Proti rozhodnutiu spoločnosti o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva Košickej Futbalovej Aréne. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo spoločnosti.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, podaním na Krajskom súde v Košiciach, v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia o odmietnutí žiadosti.

Úhrada za sprístupnenie informácie:

a/ 0,05 €     za kópiu jednej strany A4,
b/ 0,10 €     za tlač jednej strany A3,
c/ CD-R podľa nákupnej ceny
d/ poštové poplatky – podľa cenníka Slovenskej pošty

Úhrady sú príjmami Košickej Futbalovej Arény.

 

Súvisiace: