11. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právny základ spracúvania osobných údajov je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov.

12. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 • Fyzická osoba poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne.

13. Poučenie o právach dotknutej osoby

 • Dotknutá osoba ma právo na základe písomnej žiadosti, ktorá bude zaslaná elektronickou poštou alebo listovou zásielkou:
  1. vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  2. požadovať zoznam    jej    osobných    údajov,    ktoré    sú    predmetom spracúvania,
  3. požiadať o opravu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  4. požadovať výmaz svojich osobných údajov,
  5. žiadať o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
  6. namietať spracúvanie osobných údajov,
  7. požiadať o prenos osobných údajov,
  8. možnosť kedykoľvek svoj súhlas odvolať .
 • Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle
 • 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
 • Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka

14. Mlčanlivosť

 • Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Jeho mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

15. Zverejnenie osobných údajov

 • Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje.