Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s.

 1. ÚVOD

Tento dokument (spoločne s ďalšími tu menovanými) stanovuje všeobecné podmienky, ktorými sa riadni používanie tejto webovej lokality (www.kosickafutbalovaarena.com/obchod) a nákup produktov na nej na základe zmluvy o kúpe uzavretej medzi nami a vami prostredníctvom tejto webovej lokality (ďalej ako „Podmienky“).

Je nevyhnutné, aby ste si pred používaním tejto webovej stránky pozorne prečítali naše Podmienky a  naše Pravidlá ochrany súkromia (ďalej spoločne len „Pravidlá ochrany súkromia“) . Pri používaní tejto webovej lokality alebo zadaní objednávky na tejto lokalite ste viazaný/-á týmito Podmienkami a Pravidlami ochrany súkromia. Ak nesúhlasíte s Podmienkami a Pravidlami ochrany súkromia, túto webovú lokalitu nepoužívajte.

Tieto podmienky môžu byť predmetom úpravy. Je vašou zodpovednosťou pravidelne si ich prečítať, keďže podmienky uvedené v čase uzatvorenia príslušnej zmluvy sú tie, ktoré sa uplatňujú, a tieto tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Ak máte v súvislosti s Podmienkami a Pravidlami ochrany súkromia akúkoľvek otázku, môžete nás kontaktovať na emailom na adrese sandra.benkova@kfa.kosice.sk.

 1. NAŠE ÚDAJE

Tieto Podmienky upravujú právne vzťahy spoločnosti Košická Futbalová Aréna a.s., so sídlom Pri prachárni 13, IČO: 47 845 660, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1636/V (ďalej len „KFA“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ alebo „zmluvná strana“) pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou KFA na internetovej stránke www.kosickafutbalovaarena.com/obchod/, pri dodaní a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej lebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou KFA a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky. Zmluva a Podmienky upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“).

Kontakt na predávajúceho:

Košická Futbalová Aréna a.s.,

Pri prachárni 13, 040 01 Košice

IČO: 47 845 660

DIČ: z

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 1636/V

Zákaznícka linka: tel.: +421907436431, e-mail: sandra.benkova@kfa.kosice.sk

 

Výdajné miesto: štadión KFA, Pri prachárni 13, 040 01 Košice

Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom elektronického systému prostredníctvom ktorého prevádzkuje internetový obchod na doméne s názvom https:// www.kosickafutbalovaarena.com/obchod/.

Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v internetovom obchode je predávajúci. Produkty sú tovary, alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v internetovom obchode predávajúceho.

Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, a ktorá obdržala emailové Oznámenie o prijatí objednávky.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto Podmienok  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Orgán dozoru: Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, fax č. 055/622 46 95, e-mail: ke@soi.sk

V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie kupujúci môže adresovať aj priamo predávajúcemu, pričom odporúčame kupujúcim, aby na zasielanie sťažností a podnetov predávajúcemu využili emailovú adresu predávajúceho: sandra.benkova@kfa.kosice.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informujeme spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet predávajúcemu doručil. Ak nie ste spokojný s vybavovaním svojej žiadosti alebo reklamácie, môžete taktiež odoslať žiadosť na kontrolu a preverenie elektronicky cez platformu dostupnú na webovej stránke: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

 

 1. VAŠE ÚDAJE A NÁVŠTEVY WEBOVEJ STRÁNKY

Informácie alebo osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sa spracujú v plnom rozsahu v súlade so Pravidlami ochrany súkromia. Pri používaní tejto webovej lokality súhlasíte so spracovaním informácií a údajov a uvádzate, že všetky informácie a údaje, ktoré ste poskytli, sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Nesiete plnú zodpovednosť za to, že nám poskytnete pravdivé, úplné a skutočné osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete  v časti Pravidlá ochrany súkromia.

 1. POUŽÍVANIE NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITY

Používaním tejto webovej stránky a zadaním objednávok na nej súhlasíte s nasledovným:

 1. Webovú lokalitu budete používať len na zadávanie právne platných objednávok.
 2. Nebudete zadávať žiadne falošné ani podvodné objednávky. Ak existuje odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná objednávka tohto typu, budeme oprávnení ju zrušiť a informovať príslušné orgány.
 • Poskytnete nám pravdivú, úplnú a presnú e-mailovú adresu, poštovú adresu či iné kontaktné údaje. Zároveň súhlasíte s tým, že v prípade potreby tieto informácie môžeme použiť, aby sme vás kontaktovali v súvislosti s vašou objednávkou (pozrite si naše Pravidlá ochrany súkromia).

Ak nám neposkytnete všetky informácie, ktoré potrebujeme, objednávku nebudete môcť zadať. Zadaním objednávky na tejto webovej lokalite vyhlasujete, že máte viac ako 18 rokov, ste právne spôsobilí uzatvárať záväzné zmluvy a plne súhlasíte s Podmienkami. Okrem toho vyhlasujete a potvrdzujete, že pred zadaním objednávky sme vás dostatočne informovali o úkonoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to ich opisom v týchto Podmienkach nachádzajúcich sa na príslušnej podstránke webovej lokality, o tom, že kúpna zmluva nebude uložená v elektronickej verzii, pričom máte právo požiadať o ňu písomnou formou, a že jazyk ponúkaný na uzatvorenie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk.

Odoslaním objednávky v zmysle týchto Podmienok potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito Podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasíte, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu Podmienok dostanete ako prílohu Oznámenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

 1. DOSTUPNOSŤ SLUŽBY

Služba doručenia tovaru ponúkaného na tejto webovej lokalite je dostupná len na Slovensku. Ak si želáte objednať produkty z iného členského štátu EÚ mimo Slovenska cez túto webovú stránku, môžete tak, samozrejme, urobiť; avšak, objednané produkty môžu byť doručené len výdajné miesto alebo na doručovaciu adresu v rámci Slovenska.

 1. FORMALIZOVANIE ZMLUVY

Informácie obsiahnuté v týchto Podmienkach a detaily uvedené na webovej lokalite nepredstavujú ponuku na predaj, skôr sa jedná o ponuku možnosti vstupu do zmluvného vzťahu. Žiadna zmluva však medzi nami a vami nevzniká, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek produktu, pokiaľ vašu objednávku výslovne neprijmeme. Ak vaša ponuka nebola prijatá a vás účet už bol zaplatený, máte právo na preplatenie v plnej výške.

Aby ste mohli zadať objednávku, je potrebné postupovať podľa postupu online nakupovania a kliknúť na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného(elektronicky)  potvrdenia prijatia vašej objednávky („Oznámenie o prijatí objednávky“), pričom predávajúci informuje Kupujúceho, že objednávka produktu bola prijatá a následne Predávajúci informuje Kupujúce o zadaní objednávky na odoslanie.

Upozorňujeme, že zadaním objednávky máte povinnosť za svoju objednávku zaplatiť. Následne vám bude zaslaný e-mail s potvrdením.

Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho. Kúpna zmluva môže zaniknúť aj dohodou zmluvných strán, odstúpením prípadne jej vypovedaním

 1. DOSTUPNOSŤ VÝROBKOV

Všetky objednávky výrobkov závisia od dostupnosti. Podobne, ak dôjde k problémom týkajúcim sa dodávky výrobkov, alebo na sklade už nebudú ďalšie položky, vyhradzujeme si právo poskytnúť vám informácie o náhradných výrobkoch rovnakej alebo vyššej kvality a hodnoty, ktoré si môžete objednať, alebo vám poskytnúť možnosť od zmluvy odstúpiť (zrušenie objednávky) prostredníctvom e-mailu. Ak si neželáte objednať náhradné výrobky a odstúpiť od zmluvy alebo zrušiť objednávku, vrátime vám sumu, ktorú ste zaplatili, v lehote 14 dní od doručenia e-mailu. Za predpokladu, že neodstúpite od zmluvy alebo nezrušíte objednávku alebo neprijmete náhradný výrobok v primeranej časovej lehote, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy a uhradiť vám sumu, ktorú ste zaplatili, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia nášho odstúpenia od zmluvy.

 1. ZAMIETNUTIE SPRACOVANIA OBJEDNÁVKY

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek výrobok z tejto webovej lokality a odstrániť z nej či upraviť na nej akýkoľvek materiál alebo obsah. Na spracovanie všetkých objednávok vynaložíme vždy všetko úsilie, môžu sa však vyskytnúť mimoriadne okolnosti, v dôsledku ktorých budeme musieť zamietnuť spracovanie objednávky po zaslaní Oznámenia o prijatí objednávky. Vyhradzujeme si právo tak učiniť kedykoľvek. Za odstránenie akýchkoľvek výrobkov z tejto webovej lokality alebo za odstránenie či úpravu akéhokoľvek materiálu alebo obsahu z tejto webovej lokality, ani za spracovanie objednávky po zaslaní Oznámenia o prijatí objednávky nenesieme zodpovednosť voči vám ani voči žiadnej tretej strane.

 1. DORUČENIE

Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie č. 7 týkajúce sa dostupnosti výrobkov a s výnimkou mimoriadnych prípadov sa budeme snažiť o zaslanie objednávky, ktorú tvoria výrobky uvedené v každom Oznámenia o prijatí objednávky.

Tovar je zvyčajne expedovaný do siedmych pracovných dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade ak ste si zvolili ako spôsob platby, platbu vopred na účet predávajúceho, tovar zvyčajne expedujeme do siedmych pracovných dní odo dňa pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade ak tovar nie je na sklade predávajúceho, prípadne sa vyskytli iné objektívne skutočnosti znemožňujúce dodanie tovaru, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa Oznámenia o prijatí objednávky Predávajúcim.

Napriek tomu môže dôjsť k omeškaniu, napríklad z dôvodu výskytu nepredvídateľných okolností alebo v závislosti od zóny dodania.

Ak z akéhokoľvek dôvodu nebudeme môcť dodržať dátum doručenia, o tejto situácii vás budeme informovať a poskytneme vám možnosť pokračovať v nákupe, pričom sa stanoví nový dátum doručenia, prípadne sa objednávka zruší a uhradená suma sa do 14 dní od zrušenia uhradí v plnom rozsahu. Pripomíname, že na domácu adresu nedoručujeme v sobotu, nedeľu ani počas štátnych sviatkov.

Na účely týchto Podmienok sa „doručenie“ chápe ako uskutočnené alebo objednávka ako „doručená“ ihneď po tom, ako ste vy alebo tretia strana, ktorú ste uviedli, nadobudli fyzickú držbu tovaru, čo sa potvrdí podpisom potvrdenky o objednávke na adrese doručenia, ktorú ste uviedli. Poznamenávame, že tretia osoba, ktorej ste dali povolenie prevziať objednávku, nám musí predložiť kópiu Oznámenia o prijatí objednávky.

Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho(alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.

Máte právo odmietnuť objednávku s chybami alebo potvrdiť prijatie objednávky s chybami a následne postupovať podľa našich reklamačných zásad, ktoré sú súčasťou týchto podmienok.

Ak ste si vybrali „Doručenie na výdajné miesto“ ako spôsob doručenia, budeme vás informovať po vašej objednávke, či je „okamžité doručenie“ dostupné pre položky vo vašej objednávke. Keďže táto služba závisí na inventári a iných okolnostiach, nie je možné ju garantovať pre všetky objednávky. Ak sme vás informovali, že „okamžité doručenie“ je dostupné, vaša objednávka bude dostupná na vyzdvihnutie vo na výdajnom mieste ešte pred odhadovanou dobou doručenia. V tomto prípade Vás budeme informovať o najskoršom možnom čase vyzdvihnutia hneď ako bude Vaša objednávka pripravená na výdajnom mieste. Môžete si ju vyzdvihnúť osobne (po predložení čísla objednávky a dokladu totožnosti), alebo môžete splnomocniť inú osobu, aby si tovar vyzdvihla namiesto Vás. V takom prípade musí táto osoba predložiť číslo objednávky a svoj doklad totožnosti a splnomocnenie.

Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené vo faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne budú uvedené pri vypĺňaní objednávkového formulára na Internetovej stránke Predávajúceho a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Prepravné náklady nie sú účtované v prípade prevzatia tovaru osobne na výdajnom mieste.

2.Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:

 • osobne na výdajnom mieste
 • prostredníctvom Slovenskej pošty
 1. NESCHOPNOSŤ DORUČIŤ OBJEDNANÝ TOVAR

Ak nebudeme môcť vašu objednávku doručiť, vaša objednávka sa vráti do nášho skladu.

Zároveň necháme správu s vysvetlením, kde sa vaša objednávka nachádza a aké kroky treba vykonať, aby bola opätovne doručená. Pokiaľ nebudete v mieste doručenia v dohodnutom termíne, žiadame, aby ste nás kontaktovali a dohodli doručenie na iný deň.

Ak po 30 dňoch od dátumu, keď bude vaša objednávka k dispozícii na doručenie, objednávku nebude možné doručiť z dôvodov, ktoré nemožno pripísať nám, budeme predpokladať, že chcete zrušiť zmluvu, a tá bude ukončená. V dôsledku ukončenia zmluvy vám vrátime všetky od vás prijaté platby s výnimkou poplatkov za doručenie vyplývajúcich z vášho výberu akéhokoľvek spôsobu doručenia, ktorý ponúkame, a to bez akéhokoľvek zbytočného odkladu, a v každom prípade do 14 dní odo dňa, keď bola ukončená táto zmluva.

Vezmite na vedomie, že doprava súvisiaca s ukončením zmluvy z dôvodov, ktoré nemožno pripísať našej strane, môže mať za následok vznik dodatočných nákladov, ktoré môžeme na vás oprávnene previesť v plnom rozsahu.

 1. PRENOS RIZIKA A VLASTNÍCTVA VÝROBKOV

Za výrobky budete niesť zodpovednosť od okamihu doručenia, ako sa uvádza v ustanovení č. 9 vyššie, prípadne, ak sa prevzatie objednávky neuskutoční načas, prenos rizika v súvislosti s objednávkou je účinný od okamihu, keď vám umožníme disponovať objednávkou a vy alebo tretia strana, ktorú ste oprávnili, si ju nepreberiete.

Vlastníctvo výrobkov nadobudnete, keď získame plnú úhradu všetkých splatných súm vrátane poplatkov za doručenie, alebo v okamihu doručenia (podľa ustanovenia č. 9 vyššie), ak sa malo uskutočniť neskôr.

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena výrobkov bude tá, ktorá sa uvádza na našej webovej lokalite, okrem prípadu zjavnej chyby. Napriek tomu, že vynakladáme všetko úsilie, aby sa zaistila správnosť cien uvedených na webovej lokalite, môže dôjsť k chybe. Ak zistíme chybu v cene akéhokoľvek výrobku, ktorý ste si objednali, bezodkladne vás budeme informovať a poskytneme vám možnosť potvrdenia vašej objednávky v správnej cene, alebo jej zrušenia prostredníctvom e-mailu alebo písomne. Ak sa nám nepodarí vás kontaktovať, objednávka sa bude považovať za zrušenú a zaplatená suma vám bude celá vrátená v lehote 14 dní od zrušenia.

Nie sme povinní vám poskytnúť akýkoľvek výrobok za nesprávnu nižšiu cenu (aj keď sme už zaslali Oznámenie o prijatí objednávky), ak je chyba v cene zjavná a neomylná a mohli ste ju odôvodnene rozpoznať ako nesprávnu cenu.

Ceny na webovej lokalite sú uvedené vrátane DPH, nezahŕňajú však poplatky za doručenie, ktoré sa pridajú k celkovej cene.

Ceny sa môžu kedykoľvek zmeniť. Zmeny však nebudú mať vplyv, okrem vyššie uvedených prípadov, na objednávky, v prípade ktorých sme zaslali Oznámenie o prijatí objednávky.

Keď ste si vybrali všetky položky, ktoré chcete zakúpiť, budú pridané do nákupného košíka. Ďalším krokom bude spracovanie objednávky a uskutočnenie platby. Preto musíte postupovať podľa krokov procesu nákupu, pričom v každom kroku uvediete alebo overíte požadované informácie. Počas procesu nákupu, avšak pred platbou, si môžete navyše upraviť údaje o svojej objednávke.

Za tovar a služby v internetovom obchode predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:

 • platba na dobierku (platíte pri preberaní tovaru). – iba v prípade poštovej prepravy
 • platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet.

Nárok na zmenu už vybraného spôsobu platby máte len na základe našej vzájomnej dohody.

 1. DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

V súlade s platnými pravidlami a predpismi podliehajú všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom webovej lokality dani z pridanej hodnoty (DPH). V súvislosti s tým a podľa hlavy V kapitoly I smernice 2006/112/ES z 28. novembra 2006, o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, sa za miesto doručenia považuje daný členský štát, v rámci ktorého je tovar doručený, a použiteľná DPH sa udáva v rámci platnej sadzby každého členského štátu, v ktorom sa tovar doručuje na základe zadanej objednávky. V súlade s platnými pravidlami a predpismi každej jurisdikcie bude primeraná DPH účtovaná z našej strany, pokiaľ je tovar dodaný zákazníkovi, ktorý je (alebo sa po ňom požaduje byť) zdaniteľnou osobou pre účely DPH.

 1. ZÁSADY VÝMENY/VRÁTENIA TOVARU
 • Zákonné právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Ak ste v zmluvnom vzťahu ako spotrebiteľ (podľa Článku 2, písmena a) Zákona č. 250/2007 Zbierky o ochrane spotrebiteľa podľa neskorších predpisov), máte právo na odstúpenie od Zmluvy do 14 dní, bez udania akéhokoľvek dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy vyprší po 14 dňoch odo dňa, kedy vy, alebo tretia strana iná než prepravca a vami označená, nadobudne fyzické vlastníctvo tovaru, alebo v prípade viacerých produktov v rámci objednávky a odoslaných oddelene, po 14 dňoch odo dňa, kedy vy, alebo tretia strana iná než prepravca a vami označená, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného produktu z danej objednávky.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa § 12 zák. č. 102/2014 Zúz.. Ak splnil predávajúci tieto informačné povinnosti dodatočne, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 Kalendárnych dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosť, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci splnil informačnú povinnosť. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi poučenie o práve odstúpiť od zmluvy ani v dodatočnej lehote podľa predchádzajúceho, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu, alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu predávajúceho.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Kvôli uplatneniu práva na odstúpenie, môžete nás informovať, zaslaním e-mailu na sandra.benkova@kfa.kosice.sk, alebo písomne na našom kontaktom tlačive. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol číslo objednávky, dátum nákupu, druh od akého tovaru odstupuje, meno a priezvisko, adresu a prípade aj číslo účtu, na ktorý mu budú vrátené všetky platby, ktoré poskytol predávajúcemu z odstupujúcej zmluvy, ak sa rozhodne, že si žiada zaslať platbu za tovar na ním uvedené číslo účtu. V opačnom prípade predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v prípade, ak nebol predávajúcim informovaný o možnosti odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie.

Ak hodnota tovaru bola znížená v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru (napr. tovaru bude poškodený). Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za takto vzniknutú škodu. Za zaobchádzanie s tovarom nad rámec zistenia vlastností a funkčnosti tovaru bude považované najmä použitie tovaru vo väčšej miere, než aká je potrebná na zistenie povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru. Za zníženie hodnoty tovaru budú rovnako považované predovšetkým opodstatnené výdavky na uvedenie výrobku do predošlého stavu.

Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady navrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. § 9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z., ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú z našej strany prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.. Konkrétne: tovar vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa),-tovar, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (potraviny, zákusky, torty), tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (spodné prádlo, sterilné balenia a pod.), rozbalené CD, DVD, počítačové hry (predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil), noviny, časopisy a nezabalené knihy (predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale), tzv. digitálny download –poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru, alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,-preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,-vykonanie naliehavých opráv, alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal), poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

 1. Zásady vybavovania reklamácií – Reklamačný poriadok.

 

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho – spotrebiteľa pri uplatňovaný práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 • Zodpovednosť predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)

Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych). Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred prevzatím prezrieť.

Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 • chybnou inštaláciou výrobku,
 • použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,
 • neodbornou inštaláciou,
 • neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
 • cudzími látkami a tekutinami vniknutými do výrobku,
 • neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),
 • pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie,
 • spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom resp. príslušenstvom iného výrobcu,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo teplotného rozsahu,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
 • závady spôsobené opotrebením a nesprávnym užívaním výrobku, napr. nalomený kábel,
  ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov, alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

Ak predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.

Ak predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť bez nároku na nový dar. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku, vrátane darovacej zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

 • Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť v zmysle predchádzajúceho ustanovenia tohto článku Podmienok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 • Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady doručením reklamovanej veci na adresu predávajúceho, +421907436431, e-mail: sandra.benkova@kfa.kosice.sk. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu na výdajnom mieste alebo v sídle spoločnosti, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i..

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje. V prípade, ak Kupujúci reklamuje tovar inak ako osobne, odporúčame Kupujúcemu aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode/napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list/, a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu. Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar nezasielajte formou dobierky, tá nebude z našej strany prevzatá. Počas doby prevádzky Predávajúci určí osobu zodpovednú a poverenú prijímať a vybavovať reklamácie.

Po prevzatí reklamovanej veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb.

Náležitosti odborného posúdenia podľa tohto článku Podmienok. Odborné posúdenie musí obsahovať:

identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

Reklamovaný tovar Predávajúci po vybavení reklamácie Kupujúcemu doručí rovnakou formou, akou bola reklamácia uplatnená zo strany Kupujúceho. Zmena formy doručenia je možná len na základe súhlasu Kupujúceho.

 • Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 1. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Uznávate a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva, registrované ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa na všetky materiály alebo obsahy poskytnuté ako súčasť webovej lokality patria vždy nám alebo osobám, ktoré nám udelia licenciu na ich používanie. Uvedený materiál môžete používať len v rozsahu, v akom to my alebo vydavatelia licencií výslovne povolíme. To vám nebráni používať túto webovú lokalitu v rozsahu potrebnom na skopírovanie informácií o vašej objednávke alebo kontaktných údajov, v súlade s jej účelom a dobrými mravmi.

 1. PREPOJENIA Z NAŠEJ WEBOVEJ LOKALITY

Ak naša webová stránka obsahuje prepojenia na iné stránky a materiály tretích strán, tieto prepojenia sú poskytované len na informačné účely a nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom týchto webových stránok alebo materiálov. Rovnako nezodpovedáme za poškodenie alebo ujmu, ktorá vznikla ich používaním.

 1. PÍSOMNÁ KOMUNIKÁCIA

Platné predpisy vyžadujú, aby niektoré informácie alebo oznámenia, ktoré vám posielame, mali písomnú formu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že väčšina komunikácie s nami bude prebiehať elektronicky. Budeme vás kontaktovať e-mailom alebo vám poskytneme informácie uverejňovaním upozornení na tejto webovej lokalite. Pre účely zmluvy súhlasíte s používaním týchto elektronických spôsobov komunikácie a akceptujete, že všetky zmluvy, upozornenia, faktúry, informácie a iná komunikácia, ktorú odosielame elektronicky, sú v súlade s právnymi požiadavkami jej poskytovania písomnou formou. Táto podmienka nebude mať vplyv na vaše zákonné práva.

 1. PREVOD PRÁV A POVINNOSTÍ

Zmluva je záväzná pre obe strany, ako aj pre našich príslušných nástupcov, nadobúdateľov a dedičov. Zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce nesmiete bez predchádzajúceho získania nášho písomného súhlasu preniesť, postúpiť, uložiť ich vykonanie alebo žiadnym iným spôsobom previesť.

Zmluvu alebo akékoľvek práva alebo povinnosti z nej vyplývajúce môžeme prenášať, postupovať, uložiť ich vykonanie alebo akýmkoľvek iným spôsobom prevádzať my, a to kedykoľvek v priebehu trvania zmluvy. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, uvedené prenosy, postúpenia, uloženia či iné presuny neovplyvnia práva, ktoré máte ako spotrebiteľ uznané zákonom, ani nezrušia, nezmenšia či inak neobmedzia výslovné a tiché záruky, ktoré od nás máte, a nemôžu znížiť návratnosť pohľadávky, ktorú máte.

 1. UDALOSTI MIMO NAŠEJ KONTROLY

Nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne neplnenie alebo omeškanie súvisiace s akýmikoľvek povinnosťami, ktoré na seba preberáme v zmysle zmluvy, ak budú spôsobené udalosťami, ktoré sú nad rámec našej primeranej kontroly (ďalej len „vyššia moc“).

Na vyššiu moc sa vzťahuje akýkoľvek čin, udalosť, nevykonanie, zanedbanie alebo nehoda, ktoré sú nad rámec našej primeranej kontroly, vrátane napríklad týchto skutočností:

 1. Štrajk, výluka či iné formy protestu.
 2. Občiansky nepokoj, vzbura, invázia, teroristický útok alebo teroristická hrozba, vojna (vyhlásená alebo nevyhlásená) alebo hrozba vojny či príprava na vojnu.
 • Požiar, explózia, búrka, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy, epidémia či iná prírodná katastrofa.
 1. Nemožnosť používať vlaky, lode, lietadlá, motorizovanú dopravu alebo iné prostriedky verejnej alebo súkromnej dopravy. v. Nemožnosť použiť verejné či súkromné telekomunikačné systémy.
 2. Akty, dekréty, legislatíva, nariadenia alebo obmedzenia ktorejkoľvek vládnej alebo verejnej autority.
 3. Štrajk, zlyhanie alebo nehoda v námornej alebo riečnej doprave, poštovej preprave alebo akomkoľvek inom type dopravy.

Má sa za to, že naše povinnosti vyplývajúce zo zmlúv sú pozastavené počas obdobia, v ktorom vyššia moc zostáva v účinnosti, a bude nám poskytnuté predĺženie obdobia, v ktorom sa majú tieto povinnosti splniť, o rovnaký čas, aký trvala situácia v rámci vyššej moci. Poskytneme všetky primerané zdroje na ukončenie situácie týkajúcej sa vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, ktoré nám umožní splniť naše povinnosti na základe zmluvy napriek situácii vyššej moci.

 1. ČIASTOČNÉ ZRUŠENIE

Ak sa akákoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek ustanovenie zmluvy vyhlásia za neplatné na základe záväzného rozhodnutia príslušného úradu, zostávajúce obchodné podmienky zostávajú účinné bez toho, aby boli uvedeným vyhlásením o zrušení dotknuté.

 1. ZMLUVA V CELOM ROZSAHU

Tieto podmienky a akýkoľvek dokument uvedený v týchto podmienkach tvoria zmluvu v celom rozsahu medzi zmluvnými stranami, pokiaľ ide o účel zmluvy v celom rozsahu, a nahrádza sa nimi akýkoľvek predchádzajúci dohovor, dohoda alebo prísľub vykonané medzi zmluvnými stranami ústne alebo písomne.

Strany uznávajú, že sa dohodli uzavrieť zmluvu bez závislosti na akomkoľvek vyhlásení alebo sľube druhej strany, alebo ktorá mohla byť odvodená z akéhokoľvek vyhlásenia alebo dokumentu vo vyjednávaní, do ktorého vstúpili obe strany pred menovanou zmluvou, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

Žiadna zo zmluvných strán nevykoná žiadne opatrenie v súvislosti s akýmkoľvek nepravdivým vyhlásením vykonaným druhou zmluvnou stranou, ústne alebo písomne, pred dátumom zmluvy (pokiaľ nebolo uvedené nepravdivé vyhlásenie vykonané podvodne). Druhá zmluvná strana môže vykonať jediné opatrenie, a to také, ktorého dôvodom bude porušenie zmluvy v súlade s ustanoveniami v týchto podmienkach.

 1. NAŠE PRÁVO UPRAVIŤ TIETO PODMIENKY

Máme právo tieto podmienky kedykoľvek preskúmať a upraviť. Akákoľvek úprava podmienok nesmie porušiť alebo obmedziť vaše právo vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré bolo vykonané pred nadobudnutím účinnosti týchto úprav. Úpravy nadobudnú účinnosť v deň ich uverejnenia na webovej lokalite. Ak nesúhlasíte so zmenenými podmienkami, máte právo svoj účet zrušiť, v opačnom prípade predpokladáme, že s nimi súhlasíte.

Vzťahujú sa na vás zásady a podmienky platné v čase, kedy používate túto webovú lokalitu alebo zadávate každú objednávku.

 1. PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY A SÚDNA PRÁVOMOC

Používanie našej webovej lokality a zmlúv o kúpe výrobkov prostredníctvom tejto webovej lokality sa riadi slovenskými právnymi predpismi.

Právne vzťahy so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.

Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z používania alebo súvisí s používaním webovej lokality alebo uvedenými zmluvami, podlieha bezvýhradnej jurisdikcii slovenských súdov. Ak uzatvárate zmluvu ako spotrebiteľ, žiadne ustanovenie v tomto článku neovplyvní práva, ktoré máte, uznané v akomkoľvek platnom právnom prepise v tejto oblasti. Vzťahy, ktoré nie sú uvedené v týchto podmienkach, sú upravené v príslušných ustanoveniach právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

 1. PRIPOMIENKY A NÁVRHY

Ak ako kupujúci uvážite, že vaše práva boli porušené, alebo ak nie ste spokojný/-á so spôsobom urovnania reklamácie, so žiadosťou o pre nápravu sa môžete najskôr obrátiť na nás prostredníctvom emailu ma adresu sandra.benkova@kfa.kosice.sk , s cieľom dohodnúť sa na mimosúdnom urovnaní.

Pokiaľ vašu žiadosť zamietneme alebo neodpovieme do 30 dní, máte právo podať návrh na zahájenie alternatívneho spôsobu riešenia sporu poľa článku 12 zákona č. 391/2015 zbierky o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. Príslušný subjekt na riešenie sporov je Slovenská Obchodná Inšpekcia, s registrovaným sídlom na Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava (http://www.soi.sk) alebo akýkoľvek iný poverený registrovaný subjekt na zozname subjektov na riešenie alternatívnych sporov pod vedením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk). Môžete tiež využiť platformu pre online riešenie sporov, ktorá je prístupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Posledná aktualizácia dňa 04.12.2023

 

PRÍLOHA

Model formulára na odstúpenie