Informácia o priebehu výstavby za Apríl 2024

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac APRÍL  2024

 

 

Projektová dokumentácia a dokumentácia odovzdania stavby

Dokumentácie boli po odovzdaní diela zhotoviteľmi a po ukončení kolaudačného konania zoradené a uložené k archivácii.  Dokumentácia odovzdania stavby zahŕňala certifikáty a vyhlásenia zhody výrobkov, skúšky a merania, úradné skúšky a revízie ELI, záručné lehoty a ďalšie dokumenty.  Projektová dokumentácia bola zaarchivovaná vo vyhotovení realizačného projektu a projektu skutočného vyhotovenia diela s príslušnými zmenami stavby pred jej dokončením.

 

Kolaudačné konanie – Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka KFA začal kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby pred jej dokončením s nariadením ústneho pojednávania, ktoré sa konalo 18.03.2024 v priestoroch KFA. Ku kolaudačnému konaniu vydali dotknuté orgány štátnej správy na základe obhliadok a predložených dokladov kladné záväzné stanoviská. Následne  Kolaudačné rozhodnutie k II. a III. Etape, ktorého obsahom je dostavba tribún B aD vrátane rohov, vybavenia slaboprúdovými zariadeniami a sedadlami bolo Stavebným úradom vydané a povolené užívanie stavby.

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom 23.04.2024 a dostavané tribúny boli dané do užívania, čím celý štadión sa stal plne funkčným a zatriedil sa medzi  futbalové štadióny

  1. kategórie UEFA.

 

Sprevádzkovanie diela – dokončovacie práce

„Dostavba tribún B a D vrátane rohov“ – stavebne ukončená.

Na tribúnach, promenádach a výstupných vomitóriach boli na vymaľované podklady bočných stien vyznačené orientačné značenia jednotlivých sektorov a na promenádach boli vykonané príslušné značenia sektorov s príslušnými piktogramami. Na fasádach vstavkov boli vykonané značenia ich využitia – Medical room, toalety a bufet a označenia dverí s ich využitím – WC muži, WC ženy, upratovačka… Na oplotení promenád boli umiestnené  orientačné tabule so schémami a číslovaním sektorov kompletného štadióna KFA po dostavbe. Na rohu AB sa doplnil orientačný totém.  V bufetoch nových vstavkov boli doplnené technológie gastro zariadení pre poskytovanie občerstvenia.

 

Hlavná budova a tribúny A,C – fasádne plachty na pôvodných tribúnach A,C boli vyčistené pomocou tlakovej vody a mobilných plošín, čím sa farebnosť s novými tribúnami vizuálne zjednotila. Vyčistené boli aj všetky zasklené plochy na hlavnej budove a tribúnové lavice so sedadlami.

Interiéry Hlavnej budovy – pre zatraktívnenie priestorov VIP na 1.NP boli vykonané v SILVER VIP interiérové úpravy, kde boli v charakteristickom dizajne KFA obložené steny, doplnené deliace paravány od WC, typizované a atypické nábytky, stolové sedenia so stand by stolmi. Na vstupe do SIVER VIP po premaľovaní bočných stien bola v štýle futbalovej lopty inštalovaná ďakovná tabuľa s poďakovaním Mestu Košice, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskému futbalovému zväzu o finančné pričinenie sa pri výstavbe tohto významného športového stánku.

 

Popri stenách ku GOLD VIP boli inštalované výstavné pulty s tématikou histórie košického futbalu,      

doplnené o symbolické fotografie, kroniky a významné trofeje legiend košického futbalu.

Na 3.NP bol vytvorený interiér nového OPEN SKY BOX so zvýšeným počtom tribúnových kresiel a na 2.NP interiér nového MANAŽÉR SKY BOXU s prístupom na veľkoplošnú terasu. V časti tribúny AL a AP  boli taktiež doplnené čalúnené sedenia pre atraktívnejšie využitie VIP klientélou.    

 

„Slaboprúdové zariadenia“ – VO –  kompletne zrealizované. V nasledujúcom období prebiehali skušobné testy na pripojeniach koncových zariadení slaboprúdových rozvodov CCTV,EPS,HSP, ŠK,LED,SKV a predĺžení TV kabeláže. Všetky zariadenia boli sfunkčnené a odskúšané, zariadenia boli pripravené na používanie a riadne odskúšané aj počas plnej prevádzky štadióna pri uskutočňovaní futbalových zápasov. Prípadné nedostatky počas testovania boli korigované a zariadenia  nastavované na správny prevádzkový režim. Činnosť všetkých zariadení, kamier a LED obrazoviek bola plne otestovaná pre pripravovaný finálový zápas pohárovej súťaže SLOVNAFT CUP 2024.   

 

Tribúnové sedadlá – VO- kompletne zrealizované.  Osadzovanie dopĺňaných sedadiel bolo vo farebnej kombinácii určenej autorom projektu v pixel vzore biela-sivá-tmavá sivá, obdobne ako to je na jestvujúcich tribúnach A a C. Samotné sedadlá a rady sedadiel sú očíslované podľa zoradenia v sektoroch podľa čoho sú predávané on line cez server Maxi Ticket alebo v pokladni štadióna KFA. Celkove je na týchto novovybudovaných tribúnach s rohmi namontovaných 6552 sedadiel, čím sa po potrebnej úprave sedadiel na tribúne A  finálna kapacita na všetkých tribúnach štadióna upravila na počet 12 555 sedadiel.

Dostavbou bočných tribún B a D vrátane rohov boli technicky splnené kritéria pre certifikáciu štadióna KFA na štadión 4. kategórie UEFA. 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA