Informácia o priebehu výstavby za Marec 2024

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac MAREC 2024

 

Projektová dokumentácia a dokumentácia odovzdania stavby

Po predchádzajúcom protokolárnom odovzdaní hlavnej stavby VO-„Dostavba bočných tribún B a D vrátane rohov“, zákazky VO „Slaboprúdové zariadenia“ bola ukončená a protokolárne odovzdaná aj zákazka VO „Dodávka a montáž sedadiel“. Súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie boli certifikáty použitých výrobkov, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a súvisiaca dokumentácia.    

 

Kontrolné dni a obhliadky  – uskutočňované boli organizačné a technické dojednania počas výstavby v spolupráci s manažérmi KFA s generálnym projektantom, zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizované boli kontrolné dni z ktorých boli vyhotovované zápisy z rokovaní, operatívne porady a obhliadky zamerané na kontrolu a kvalitu odstraňovania vád na ukončenom diele. Vykonávané boli predkolaudačné obhliadky spoločne so zástupcami dotknutých inštitúcii štátnej správy, ktorí posudzovali technické a technologické vyhotovenie diela po jeho dokončení.

Kolaudačné konanie – Stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka KFA začal kolaudačné konanie spojené s konaním o zmene stavby pred jej dokončením s nariadením ústneho pojednávania, ktoré sa konalo 18.03.2024 v priestoroch KFA. Ku kolaudačnému konaniu vydali dotknuté orgány štátnej správy na základe obhliadok a predložených dokladov kladné záväzné stanoviská. Následne bolo Kolaudačné rozhodnutie k II. a III. Etape, čo je dostavba tribún B aD vrátane rohov, Stavebným úradom vydané a povolené užívanie stavby.  

 

Realizácia – priebeh prác

„Dostavba tribún B a D vrátane rohov“ – stavebne ukončená, po odovzdaní hlavnej stavby severnej a južnej tribúny vrátane jej rohov bolo vykonávané odstraňovanie vytknutých vád a nedorobkov z preberacieho konania. Práce na odstraňovaní prebiehali v závislosti na charaktere počasia.

Vo vstavkoch s toaletami a umývadlami boli inštalované zrkadlá a hygienické doplnky s utierkami, tekutým mydlom a odpadkovými košmi. Odpadkové koše boli doplnené aj na promenádach.

Na tribúnach, promenádach a výstupných vomitóriach boli vyznačené orientačné značenia jednotlivých sektorov,  ako aj na promenádach boli umiestnené orientačné tabule so schémami a číslovaním sektorov kompletného štadióna KFA po dostavbe.  

 

„Slaboprúdové zariadenia“ – VO – dodávka a montáž slaboprúdových zariadení bola na dostavaných tribúnach kompletne zrealizovaná. Vykonávané boli práce na pripojení koncových zariadení slaboprúdových rozvodov CCTV,EPS,HSP, ŠK,LED,SKV a predĺžení TV kabeláže. Všetky zariadenia boli sfunkčnené a dielo protokolárne odovzdané, následne bolo vykonávané odstraňovanie vytknutých vád a nedorobkov z preberacieho konania. Práce na odstraňovaní prebiehali v závislosti na charaktere počasia a vzájomnej koordinácii s inými profesiami.

 

Dodávka a montáž sedadiel – VO- vzhľadom na súbežne prebiehajúcu montáž slaboprúdových zariadení na prestrešeniach novovybudovaných tribún a odstraňovaní vád inými subdodávateľmi boli práce na kotveniach a montáži sedadiel časovo koordinované s dôrazom na dodržanie bezpečnosti pri práci a vyhnutie sa kolíznym situáciam. Na dodávke a montáži sedadiel  pokračovali práce na obidvoch tribúnach a jej rohoch kde boli do tribúnových žb lavíc nakotvené šrúby pre pripravovanú montáž sedadiel. Na uchytenie každého sedadla bola do žb tribúnovej lavice navŕtaná dvojica dier do ktorých sa natĺkala rozpínacia oceľová kotva ukončená šrúbením s matkou. Na horných úrovniach tribún bola posledná rada sedadiel upevnená na vlastnú konštrukciu kotvenú do horizontálnej časti poslednej žb lavice. Obdobne boli na rohovom vstupe inštalované sedadlá pre doprovod imobilných. Dodaný bol typový model sedadiel Toronto pozostávajúci z pevnej operadlovej časti a sklopnej sedadlovej časti. Nosná časť sedadiel je zhotovená z rúrkových pozinkovaných profilov. Sedadlo a operadlo pripevnené k svojmu rámu je zhotovené vylisovaním z plastu PA/PP v príslušnom farebnom prevedení. Osadzovanie sedadiel bolo vo farebnej kombinácii určenej autorom projektu v pixel vzore biela-sivá-tmavá sivá, obdobne ako to je na jestvujúcich tribúnach A a C. V závere boli samotné sedadlá a rady sedadiel očíslované podľa zoradenia v sektoroch podľa čoho budú predávané. Na tribúne A boli pre sektory VIP doplnené sklopné čalúnené sedadlá v typovom modele Košice.  Montáž sedadiel bola kompletne ukončená a dielo protokolárne odovzdané.  Celkove je na týchto novovybudovaných tribúnach s rohmi namontovaných 6552 sedadiel, čím sa po potrebnej úprave sedadiel na tribúne A  finálna kapacita na všetkých tribúnach štadióna upravila na počet viac ako 12 550 sedadiel.

Dostavbou bočných tribún B a D vrátane rohov boli technicky splnené kritéria pre certifikáciu štadióna KFA na štadión 4. kategórie UEFA,  ktorá je v súčasnosti v procese schvaľovania. 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA