Informácia o priebehu výstavby za Február 2024

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac FEBRUÁR 2024

Projektová dokumentácia a dokumentácia odovzdania stavby

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa projektovým manažérom a manažérmi KFA. Od Zhotoviteľa tribún bola prevzatá odovzdávacia dokumentácia s certifikátmi použitých výrobkov, revízne správy ELI a VZT zariadení, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a súvisiaca dokumentácia. Zákazka samotnej výstavby bočných tribún Ba D vrátane rohov bola stavebne ukončená a pred protokolárnym odovzdaním a prevzatím samotného diela sa vykonala kontrola úplnosti odovzdávanej dokumentácie diela.

Zabezpečovaná bola naďalej koordinácia projektu s vykonávaním prác na kompletnom dokončení prác pri realizácii PaD zákazky VO „Slaboprúdové zariadenia“ s funkčným prepojením na celý štadión a zákazky VO „Dodávka a montáž sedadiel“.    

 

Kontrolné dni a pracovné porady – uskutočňované boli organizačné a technické dojednania počas výstavby v spolupráci s manažérmi KFA s generálnym projektantom, zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizované boli pracovné porady a kontrolné dni z ktorých boli vyhotovované zápisy z rokovaní.

Prebiehala stála kontrola kvality odstraňovania vád a nedorobkov na odovzdanom diele dostavby tribún.

Na zákazke VO „Slaboprúdové zariadenia“ bolo začaté a ukončené protokolárne odovzdávacie a preberacie konanie.

Vzhľadom na charakter a priebeh ukončovaných prác na dostavaných tribúnach stavebník -KFA požiadal Stavebný úrad o zvolanie kolaudačného konania.

Realizácia – priebeh prác

„Dostavba tribún B a D vrátane rohov“ – dostavby tribún, prestrešení tribún, promenády a vstavky boli celkom stavebne ukončené s príslušným technickým vybavením ZTI, VZT a ELI. Vo vstavkoch s toaletami a umývadlami boli inštalované zrkadlá a hygienické doplnky s utierkami, tekutým mydlom a odpadkovými košmi. Odpadkové koše boli doplnené aj na promenádach.

Po odovzdaní hlavnej stavby severnej a južnej tribúny vrátane jej rohov bolo vykonávané odstraňovanie vád a nedorobkov z preberacieho konania. Práce na odstraňovaní prebiehali v závislosti na charaktere počasia. Odstránené bolo oplotenie zariadenia staveniska s unimo bunkami a spätne bol nainštalovaný mobiliár, lavičky, odpadkové koše a informačné totémy.

 

„Slaboprúdové zariadenia“ – VO – dodávka a montáž slaboprúdových zariadení bola realizovaná na stavebne ukončené tribúny , prestrešenia  tribún, promenády a vstavky kde sa kompletovali  koncové zariadenia slaboprúdu.  Vykonávané boli práce na pripojení koncových zariadení slaboprúdových rozvodov CCTV,EPS,HSP, ŠK,LED,SKV a predĺžení TV kabeláže.

Tribúny Na úrovni prestrešenia tribún B aD bola pomocou žeriavovej techniky inštalovaná nadrozmerná konštrukcia SCORE BOARD, konštrukcia na uloženie jednotlivých modulov LED obrazovky bola zhotovená z pozinkovaných oceľ. profilov kde do konštrukčne vytvoreného rastra o rozmere  6720x 3840mm  boli vkladané jednotlivé LED moduly. Po doplnení modulových panelov boli LED obrazovky pripojené ku kabeláži softwérovo ovládanej s riadiaceho centra réžie štadióna.

Inštalovaný bol obslužný hardwér a softwér pre správu grafiky na scoreboardoch, znázornenia výsledkov, časomier, grafík, eventov, reklám, štatistiky, prezentácie hráčov, reklamných blokov a pod. 

Pod prestrešeniami tribún boli inštalované koncové prvky slaboprúdu ako sú reproduktory pre HSP, kamery pre CCTV, rozvody pre multimédia LED obrazovky a piktogramy núdzového osvetlenia. Systém HSP umožňuje prepojenie s réžiou aj pre potreby nepožiarnych hlásení prostredníctvom mix pultu s prepojením na zariadenia TV réžia, LED obrazovky a TV prenosové vozy. Pre kamerový systém bol použitý softwér pre monitorovanie, nahrávanie a ovládanie megapixelových kamier a web serverov a vyhľadávanie osôb podľa vzoru. Inštalovaný kamerový systém umožňuje získať efektívny prehľad o komplexnej bezpečnostnej situácii na tribúnach, promenádach a okolitej rozptylovej ploche. Použité kamery boli inštalované podľa určenia prostredia a spôsobu použitia s potrebnou rozlišovacou schopnosťou v exteriéri.

Všetky tieto práce boli realizované z montážnych mobilných plošín pohybujúcich sa v zónach zabránkových ihriskových výbehových plôch. 

Na úrovni mantinelov bola predĺžená kabeláž TV infraštruktúry s pripojeniami na IP boxy a k stene OBI VAN pred promenádou rohu AD.

Promenády a podtribúnové vstavky – na oplotení promenád boli sfunkčnené plnoprofilové motorové dvojité turnikety s napájacími zdrojmi, kde obojstranne popri turniketoch v oplotení sú inštalované únikové dvojkrídlové brány ovládané centrálne elektromagnetickými zámkami s riadiaceho centra- velína. Pre systém kontroly vstupu bol inštalovaný riadiaci a vstupenkový software, kde pri turniketoch sú upevnené hlavy s čítačkami a zabudovaným vstupenkovým terminálom, pre vystavovanie vstupeniek je funkčný pokladničný systém situovaný v kontajneroch KASSA, k dispozícii je aj prenosný mobilný terminál s čítačkou a scenerom QR kódu. Všade na únikových bránach sú zapojené kontaktné magnety pre centrálnu kontrolu otvorených dverí a piktogramy so značením smeru únikových ciest. Pri bránach a výstupných schodiskách vomitórií boli osadené hlásiče požiaru ako aj priestory promenád sú vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi. Pri zahlásení požiaru budú pomocou EPS brány a turnikety v oplotení promenád odblokované za účelom vytvorenia únikových východov. Pre funkciu HSP ozvučenie objektu je zabezpečené tribúnovými reproduktormi a reproduktormi na promenádach, prepojenie so zvukovou réžiou umožňujú vstavané moduly ovládané z mix pultu s prepojením na zariadenia TV réžie, LED obrazoviek a TV prenosových vozov.

Na promenádach a vonkajšom oplotení promenád je inštalovaný prehľadový a sledovací kamerový systém ktorý obdobne ako na tribúnach je napojený na velín. Nainštalovaná EZS elektrická zabezpečovacia signalizácia zabezpečuje priestorovú ochranu pomocou detekcie v infra detektoroch a pri narušení zabezpečovaného objektu vyvoláva na centrále poplach. Na strope pod tribúnami sú inštalované rozvody štrukturovanej kabeláže s anténami a integrovanými Wifi zariadeniami a núdzové osvetlenie. K OBI VAN žľabu na rohu AD pred promenádou boli na ELI stena vykonané napojenie na EL a SL sieť v budúcnosti slúžiace pre pripojenie TV prenosových vozov. Na pripojovacej stene boli umiestnené skrine silnoprúdu a slaboprúdu s prípojkami optického kábla, audio kabeláže a FTP metalické zásuvky a na mantineloch pri hracej ploche boli doplnené IP boxy TV infraštruktúry. Na tribúnach a promenádach sú zrealizované všetky rozvody slaboprúdu s nainštalovanými koncovými zariadeniami slaboprúdovej infraštruktúry pre EPS,HSP,EZS, ŠK a TV, oživenie zariadení sa sfunkčnilo  pripojením do existujúcich prevádzkových sietí, ktoré sú plne funkčné a pracujú na základe požiadaviek a parametrov pre štadióny 4. kategórie UEFA.

K slaboprúdovým rozvodom vo vstavkoch boli na stropných kazetách umiestnené svietidlá so senzormi pohybu a slaboprúdové koncové zariadenia EPS a HSP. V miestnosti vstavku B1 boli zrealizované všetky pripojenia na slaboprúdové RACK skrine.  Práce na tribúnach, promenádach a vo vstavkoch boli ukončené a následne priestory vyčistené.   

Dodávka a montáž sedadiel – VO- na dodávke a montáži sedadiel  pokračovali práce na obidvoch tribúnach a jej rohoch kde boli do tribúnových žb lavíc nakotvené šrúby pre pripravovanú montáž sedadiel. Vzhľadom na súbežne prebiehajúcu montáž slaboprúdových zariadení na prestrešeniach novovybudovaných tribún a odstraňovaní vád inými subdodávateľmi boli práce na kotveniach a montáži sedadiel časovo koordinované s dôrazom na dodržanie bezpečnosti pri práci a vyhnutie sa kolíznym situáciam. Na uchytenie každého sedadla bola do žb tribúnovej lavice navŕtaná dvojica dier do ktorých sa natĺkala rozpínacia oceľová kotva ukončená šrúbením s matkou. Dodaný bol typ sedadiel Toronto pozostávajúci z pevnej operadlovej časti a sklopnej sedadlovej časti. Nosná časť sedadiel je zhotovená z rúrkových pozinkovaných profilov. Sedadlo a operadlo pripevnené k svojmu rámu je zhotovené vylisovaním z plastu PA/PP v príslušnom farebnom prevedení. Osadzovanie sedadiel bolo vo farebnej kombinácii určenej autorom projektu v pixel vzore biela-sivá-tmavá sivá, obdobne ako to je na jestvujúcich tribúnach A a C. S montážou sedadiel bolo začaté v bielom prevedení na tribúne D, následne na tribúne B a rohoch, postupne boli dopĺňané sedadlá v ďalších farebných odtieňoch, sedadlá sú číslované podľa zoradenia v sektoroch podľa čoho budú ponúkané pri predaji. Montáž sedadiel je pred ukončením, celkove bude na týchto novovybudovaných tribúnach s rohmi namontovaných 6552 sedadiel čím sa celková kapacita štadióna zvýši na počet 12 582 sedadiel.

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA