Informácia o priebehu výstavby za obdobie apríl 2019

Stavba:  Košická futbalová aréna – futbalový štadión
 
Príprava územia –  geodetické práce – výškové a polohopisné vytyčovanie, kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  a priestorovej polohy objektov podľa projektovej dokumentácie,  úprava HTU
 
Zariadenie staveniska –  kontrola  oplotenia staveniska, výstrah na vstupoch na stavenisko, stála služba SBS,  náhrada prejazdu cudzích vozidiel po spevnenej ploche budúcej prístupovej komunikácie s vjazdom od NAY cez kontrolu SBS, úprava podložia plôch  pre montáž skeletov tribúny  A a C štadióna a na uskladnenie prefabrikátov.
 
VODNÉ STAVBY:
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia
– vetva D 
Na stoke D je od 01/2019 dobudovaná celá hlavná vetva s 8-mimi DD1-8 revíznymi šachtami, kde bolo doposiaľ  uložené korugované PVC potrubie DN500 v dĺžke 63,40m, DN400 v dĺžke 141,10m a DN300 v dĺžke 95,4m, s odbočeniami DN200 k UV v počte 16 ks, tlakové skúšky tesnosti boli ukončené už na všetkých úsekoch DD1 – DD8. V 03/2019 Bolo zrealizované odbočenie k budúcej RN2 dobudovaním šachty DDp1 a doplnenie 16 ks telies uličných vpustí s napojením na jednotlivé odbočenia. Hlavná stoka D je stavebne ukončená.
– vetva E,E1 v časti pod budúcim parkoviskom A –  na tejto vetve E sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky štyri revízne šachty DE1-4 navzájom prepojené korugovaným PVC potrubím DN300 v dĺžke 129,70 m s odbočkami k miestam budúcich uličných vpustí , všetky tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. V časti pred napojením vetvy E na stoku D bol zabudovaný odlučovač ropných látok ORL-DE s prietokom 80 l/s,  prepojený korugovaným PVC potrubím DN300, osadených bolo 16 ks telies uličných vpustí s napojením sa na odbočenia vetvy E,E1.  Vetva E,E1 je napojená na hlavnú stoku D a je stavebne ukončená.   
–  vetva F,F1-3 v časti pod budúcim parkoviskom B na stoke sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky revízne šachty DF2-8, prepojené korugovaným PVC potrubím DN300 v dĺžke 276,30 m, s odbočkami, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené .Boli dobudované telesá uličných vpustí dokompletované košom a vtokovou mrežou v počte 20 ks. Doplnená bola koncová šachta DF1 s napojením na hlavnú stoku D ako aj na odlučovač ropných látok ORL-DF s prietokom 60 l/s, s pripojovacím korugovaných PVC potrubím  DN300.
Vetva F je napojená na hlavnú stoku D a je stavebne ukončená.
–  vetva G, na vetve bol osadený odlučovač ropných látok  ORL–DG s prietokom 80 l/s,  s dvomi šachtovými poklopmi. V 04/2019 do vykopaných rýh  bolo uložené  potrubie DN300 v dĺžke 124m a DN200 v dĺžke 172m, na trase ktorého bolo vybudovaných  5ks kanalizačných šácht DG1-DG5.
Na vetve G bola vykonaná tlaková skúška tesnosti potrubia a stavba vetvy G  je stavebne ukončená. 
–  vetva H bola vybudovaná pre odvedenie dažďovej vody od budúceho objektu S0 10.2 šatní, vetva má osadené šachty DH4,DH5,DH6 a je prepojená korugovaným potrubím DN300 v dĺžke 75,3m, šachta DH1 bola napojená na jestvujúcu šachtu už vybudovanej DK, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. V 4/2019 bola doplnená posledná uličná vpusť, vetva bola stavebne ukončená
–  vetva A,B,C  na odvedenie dažďových vôd od tribún A,B,C bola vybudovaná sieť potrubí DN 160 v dĺžke 390 m.  Ostáva doplniť bodové vpuste a lapače strešných splavenín v čase kompletizácie strešných zvodov.
–  vetva SK –  pre napojenie splaškovej kanalizácie pre budúci objekt SO 10.2 šatní boli vybudované odbočenia K7-K10 a revízne šachty splaškovej kanalizácie SŠ1 a SŠ2, navzájom prepojené korugovaným potrubím DN300 v dĺžke 63,9m spolu až k napojeniu na jestvujúcu šachtu SA4,  tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené.  Vetva SK  je napojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu DN300 a je stavebne ukončená 
 
SO 40.1 – Splašková kanalizácia
–  prípojka KB1-KB4, vybudované boli 4 ks kanalizačné šachty a 65 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou B
–  prípojka KC1-KC6, vybudovaných bolo 6 ks kanalizačných šachiet, a 54 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou C
–  prípojka KD1-KD4, vybudované boli 4 ks kanalizačné šachty, a 38 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou D
–  prípojka K1-K6, vybudovaných bolo 6 kanalizačných PP šácht priemeru 400  a 39m PVC potrubia DN200, napojenie bolo aplikované pomocou napájacieho systému Rehau
Prípojky  K1-K6 sú stavebne ukončené.
–  prípojka KA1-KA2, vybudované boli 2 kanalizačné PP šachty priemeru 400 a 38m PVC potrubia DN 150 s použitím napájacieho systému Rehau k potrubiu DN300, časť KA1-KA2 bola stavebne ukončená.
 
SO 50.1 – Vodovod –prípojka II. etapa – zrealizované boli prípojky potrubí DN 63 k podtribúnovým vstavkom A,B,D a vo väčšine aj  pre vstavky C
 
SO 50.2 – Požiarny vodovod – vybudované bolo potrubie DN 160 pre požiarny vodovod pozdĺž tribún C a D s osadeným PH podzemným hydrantom ŠZ100 a NH3 nadzemným hydrantom ŠZ100
 V 04/2019 bolo dobudované potrubie DN160 požiarneho vodovodu pozdĺž tribún A a B a skompletované o požiarne hydranty v celkovom počte 3ks podzemné a 1 ks nadzemný hydrant.
  
DOPRAVNÉ STAVBY 
 
SO 20.1 – Prístupová komunikácia  vetva A , MO11,75/40, trieda C3 – zabezpečuje výjazd z areálu na  na verejnú komunikáciu ul. Pri prachárni. Vetva A bola realizovaná v 01/2019 v rozsahu úprava výškovej úrovne terénu s navážkou a zhutnením podkladu zo štrkodrvy pre budúcu komunikáciu na úseku vjazdu od staničenia 0,0 v dĺžke 250m, v šírke budúcich troch jazdných pruhov a následne sa zužujúcich na dva pruhy. Na odvodnenie plochy bola uložená odvodňovacia drenáž z perforovaných flexirúr obalených geotextíliou a štrkovým obsypom s napojením sa na DK vetvy D. V 03/2019 neboli vykonávané žiadne podstatné práce, podklad je postupne zhutňovaný prejazdom vozidiel a mechanizmov. V 04/2019 bolo začaté s kladením cestných obrubníkov po okrajoch budúcej príjazdovej komunikácie.
 
SO 20.2 – Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacích miest –  Plocha parkoviska bola v predchádzajúcich mesiacoch upravovaná, terén  budúceho parkoviska bol zrovnaný na požadovanú výškovú úroveň a vytvorené bolo podložie zo štrkodrvy pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska. Plocha bola oddrenážovaná  vyspádovaním perforovaných drenážnych flexirúr obalených geotextíliou so štrkovým obsypom s následným napojením na potrubia DK vetvy E. V 03/2019 boli uskutočňované značné odkopávky rastlej zeminy pre dosiahnutie úrovne pláne na ktorú sa navážal podklad zo štrkodrvy, ktorý bol postupne rozprestretý a zhutňovaný vibračným valcom.  Na ploche je v súčasnosti dočasné staveniskové  skladovanie stavebných a pomocných materiálov.
 
SO 20.3 – Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacích miest –  Na ploche budúceho parkoviska je bolo urobené podložie pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska s kompletným oddrenážovaním a napojením sa na potrubie DK vetvy F. Podklad zo štrkodrvy bol zhutňovaný vibračným valcom. 
V 03/2019 boli vykonávané práce na osadzovaní uličných vpustí a následne na kladení cestných obrubníkov ohraničujúcich samotné parkovisko a prejazdové pruhy s oddelením jednotlivých sektorov s parkovacími miestami.  V 04/2019 boli osadzované cestné obrubníky kladené do betónového lôžka priamo i do oblúkov v celkovej dĺžke 1120m. Plocha parkoviska je kompletne vybavená obrubníkmi, následne bude podklad dohutnený a vybetónovaný pre ďalšiu úpravu povrchov parkovacích stojísk s bet. dlažbou a vozovky s asfaltovobetónovým krytom.
  
SO 62.1 – Vonkajšie osvetlenie – na  parkoviskách A,B a prístupovej komunikácii vetva A,  boli realizované výkopy s  uložením el. káblov v chráničkách so zemnením pre napojenie budúcich stĺpov vonkajšieho osvetlenia.  Dokončené bolo prepojenie  el. káblov od hlavnej budovy k parkovisku B.
 Ostáva ukončit VO na vstupnej časti príjazdovej komunikácie v čase stavebnej pripravenosti.
 
SO 60.1 – Prípojka VN –  na trase od bodu napojenia bol k hlavnej budove zrealizovaný  výkop v dĺžke 180m do ktorého boli  v chráničke uložené silové káble VN s Al jadrom, po obsype bola do výkopu uložená výstražná fólia. Ukončenia kábla sú v čakaní na napojenie do hl. budovy a miesto pripojenia.  
 
Pozemné stavby  
 
SO 10.1 Futbalový štadión
Zakladanie a zemné práce
– pilóty
Na ploche budúcej stavby štadióna boli v 02/2019 ukončené všetky pilotážne práce, celkovo bolo zabudovaných 567 pilót P1-P11 s priemermi 0,62/0,88/1,18 m, v dĺžkach 2,0/3,0/4,0/ 4,5/5,5/6,5 a 7,0m, vrátane 4 ks pilót pre stĺpy dočasného osvetlenia  ihriska.
 – základová ŽB konštrukcia
Pod hlavnou budovou tribúny A bola po pilotážnych prácach v úrovni 1. podzemného podlažia zrealizovaná  armovaná ŽB základová konštrukcia s delením na 3 dilatačné úseky. Objekt hlavnej budovy je o pôdoryse 91,9 x 22,2 m, po dobudovaní celkom s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. 
 
Zvislé a vodorovné ŽB konštrukcie hlavnej budovy
V 03/2019 na všetkých dilatačných úsekoch podzemného podlažia boli vybudované kompletné monolitické žb obvodové steny, žb stĺpy a vnútorné žb steny s príslušnými technickými šachtami a šachtami pre výťahy. Pred založením žb stien bola realizovaná hydroizolačná vrstva z kryštalickej hydroizolácie. Do žb stĺpov boli zabudované kotviace skrutky pre upnutie budúcich prefa stĺpov nosného žb skeletu. Skrutky boli  geodeticky zameriavané pred betonážou a kontrolne aj po betonáži. Po zadebnení stropu 1.podzemného podlažia boli postupne po dilatačných úsekoch betónované stropné dosky. Stropné dosky zosilnené prievlakmi boli prearmované a v miestach kotviacich skrutiek doplnené o šmykovú výstuž  a v dilatačných škárach medzi dilatačnými úsekmi o dilatačné šmykové tŕne. V každom dilatačnom úseku bolo vybudované monolitické žb výstupné dvojramenné schodisko. V 04/2019 boli obvodové žb steny z vonkajšej strany kompletne  opatrené striekanou asfaltovou hydroizoláciou vrátane doplnenia hydroizolácie do dilatačných škár žb stien,  následne na celej ploche obvodových stien 1.PP boli doplnené tepelno-izolačné XPS dosky hr.150mm chránené nopovou fóliou, steny boli prisypané násypom a zhutnené do úrovne terénu. Vo vnútornom priestore 1.PP prebiehali práce na čistení plôch po zdemontovaní  podporných konštrukcií a debneniach stropu, ako aj aplikovanie kryštalickej hydroizolácie v miestach budúcich stykov s asfaltovou hydroizoláciou podláh.
 
 – nosný ŽB skelet tribúny A
V 04/2019 na ukončených pilótach a základových hlaviciach po obidvoch stranách hl. budovy v osiach 3-6 a 21-24 boli postavené žb prefa stĺpy, ukotvené pomocou skrutkových spojov ktoré po vycentrovaní polohy stĺpa boli  zaliate zálievkovou hmotou. Na stĺpy boli uložené stupňovité hľadiskové žb prefa nosníky pre uloženie budúcich prefa žb lavíc. Na hl. budove v 3 dil. úseku boli na úrovni 1.NP postavené prvé žb stĺpy pre nosný skelet budovy a tribúny A.      
 
 – nosný ŽB skelet tribúny C               
 na ukončených pilótach boli zrealizované základové žb hlavice  v 18-tich osiach naprieč tribúnou a vybudované boli základové pásy pre 5 tribúnových vstupov. Na základové hlavice boli pred betonážou upevňované a geodeticky zameriavané polohy kotviacich skrutiek pre montáž budúcich stĺpov prefabrikovaného žb skeletu nosnej konštrukcie tribúny C. Medzi základmi boli plochy zasypávané štrkodrvou a zhutňované vibračným valcom ako príprava plochy pre nasledujúcu montáž prefabrikovaných dielcov nosného skeletu tribúny.
V 03/2019 bolo začaté s montážou prefa prvkov nosného skeletu tribúny, osadené boli všetky nosné stredové a okrajové prefa žb stĺpy, ktoré po geodetickom zameraní a definitívnom ukotvení skrutkami boli na päte zaliaté zálievkovou hmotou. V každej osi boli na stĺpy osadené stupňovité prefa žb hľadiskové nosníky. Na nosníky sú kladené prefa žb lavice a v spodnej časti prefa žb steny s funkciou mantinelu. Lavice sú položené v štyroch poliach a v krajnom poli naväzujúcom na budúce rohy tribún. V mesiaci apríl sa začne s montážou oceľovej konštrukcie prestrešenia tribúny. V 04/2019 sa dokončila montáž žb prefa  hľadiskových nosníkov v krajných poliach v osi 3-6 a 21-24 a tým aj celého nosného skeletu tribúny C, na štyroch vstupoch na tribúnu boli osadené žb stenové a stropné prvky vstupov so schodiskovými ramenami, ostáva ešte uloženie panelov a schodiskových ramien na poslednom vstupe v osiach 19-24, ako aj koncových  mantinelov,  v poliach s ukončenými tribúnovými vstupmi boli kladené ďalšie žb lavice ktoré sú kompletne uložené medzi  13-timi osovými poliami. Na tribúne C ostáva  doložiť  žb lavice v koncových poliach pri rohu CB a v okolí posledného tribúnového vstupu.  Na konci mesiaca apríl je dokončenosť montáže žb skeletov tribún A a C v rozsahu cca 42%.  V podtribúnových vstavkoch sú kompletované rozvody kanalizácie a vody pred založením základov vstavkov.
 
– oceľová konštrukcia prestrešenia tribún
Na ukončeniach vonkajších žb hlavných pylónov tribúny C sa začalo s montážou nosných oceľ. stĺpov HEB600 konštrukcie prestrešenia, ktoré boli pomocou skrutkových spojov zmontované vo všetkých osiach tribúny a na ktoré postupne boli montované prvky OK ako tiahla konzolovej strechy kotvené zvarom do oceľ. platne žb stĺpa slúžiace pre upevnenie budúceho pohľadového stenového plášťa ľahkej fasády. Jednotlivé polia sú postupne zavetrované pomocou oceľ. stužidiel.
 
 
Košice, 02.05.2019
 
Ing. Milan Vaska, stavebný dozor
 
/Zdroj: referát výstavby MMK/