Informácia o priebehu výstavby za obdobie marec 2019

Stavba:             
Košická futbalová aréna – futbalový štadión
 
Realizačná fáza
Príprava územia –  geodetické práce – výškové a polohopisné vytyčovanie, kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  a priestorovej polohy objektov podľa projektovej dokumentácie,  úprava HTU
Zariadenie staveniska –  kontrola  oplotenia staveniska, výstrah na vstupoch na stavenisko, stála služba SBS,  náhrada prejazdu cudzích vozidiel po spevnenej ploche budúcej prístupovej komunikácie s vjazdom od NAY cez kontrolu SBS, úprava podložia plôch  pre montáž skeletov tribúny  A a C štadióna a na uskladnenie prefabrikátov.
 
Výstavba objektov
 
Vodné stavby 
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky D 
Na stoke D je od 01/2019 dobudovaná celá hlavná vetva s 8-mimi DD1-8 revíznymi šachtami, kde bolo doposiaľ  uložené korugované PVC potrubie DN 500 v dĺžke 63,40m, DN 400 v dĺžke 141,10m a DN 300 v dĺžke 95,4m, s odbočeniami DN 200 k UV v počte 16 ks, tlakové skúšky tesnosti boli ukončené už na všetkých úsekoch DD1 – DD8. V 03/2019 Bolo zrealizované odbočenie k budúcej RN2 dobudovaním šachty DDp1 a doplnenie 16 ks telies uličných vpustí s napojením na jednotlivé odbočenia. Hlavná stoka D je stavebne ukončená.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – vetva E, E1 v časti pod budúcim parkoviskom A –  na tejto vetve E sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky štyri revízne šachty DE1-4 navzájom prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 129,70 m s odbočkami k miestam budúcich uličných vpustí , všetky tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. V časti pred napojením vetvy E na stoku D bol zabudovaný odlučovač ropných látok ORL-DE s prietokom 80 l/s,  prepojený korugovaným PVC potrubím DN 300, osadených bolo 16 ks telies uličných vpustí s napojením sa na odbočenia vetvy E, E1. Vetva E, E1 je napojená na hlavnú stoku D a je stavebne ukončená.   
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva F, F1-3 v časti pod budúcim parkoviskom B na stoke sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky revízne šachty DF2-8, prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 276,30 m, s odbočkami, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené .Boli dobudované telesá uličných vpustí dokompletované košom a vtokovou mrežou v počte 20 ks. Doplnená bola koncová šachta DF1 s napojením na hlavnú stoku D ako aj na odlučovač ropných látok ORL-DF s prietokom 60 l/s, s pripojovacím korugovaných PVC potrubím  DN 300. Vetva F je napojená na hlavnú stoku D a je stavebne ukončená.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva G, na vetve bol osadený odlučovač ropných látok  ORL–DG s prietokom 80 l/s,  s dvomi šachtovými poklopmi.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva H bola vybudovaná pre odvedenie dažďovej vody od budúceho objektu S0 10.2 šatní, vetva má osadené šachty DH4, DH5, DH6 a je prepojená korugovaným potrubím DN 300 v dĺžke 75,3m, šachta DH1 bola napojená na jestvujúcu šachtu už vybudovanej DK, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. Ostáva doplniť jednu uličnú vpusť, po ukončení stavebných prác na priľahlej ploche. 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva A,B,C  na odvedenie dažďových vôd od tribún A,B,C bola vybudovaná sieť potrubí DN 160 v dĺžke 390 m.
  
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  vetva SK –  pre napojenie splaškovej kanalizácie pre budúci objekt SO 10.2 šatní boli vybudované odbočenia K7-K10 a revízne šachty splaškovej kanalizácie SŠ1 a SŠ2, navzájom prepojené korugovaným potrubím DN 300 v dĺžke 63,9m spolu až k napojeniu na jestvujúcu šachtu SA4,  tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. Vetva SK  je ukončená a napojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu DN 300.
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  prípojka KB1-KB4, vybudované boli 4 ks kanalizačné šachty a 65 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou B
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  prípojka KC1-KC6, vybudovaných bolo 6 ks kanalizačných šachiet, a 54 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou C
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  prípojka KD1-KD4, vybudované boli 4 ks kanalizačné šachty, a 38 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou D
SO 50.2 – Požiarny vodovod – vybudované bolo potrubie pre požiarny vodovod pozdĺž tribún C a D s osadeným PH podzemným hydrantom ŠZ100 a NH3 nadzemným hydrantom ŠZ100
 
Dopravné stavby 
 
SO 20.1 – Prístupová komunikácia  vetva A , MO11,75/40, trieda C3 – zabezpečuje výjazd z areálu na  na verejnú komunikáciu ul. Pri prachárni. Vetva A bola realizovaná v 01/2019 v rozsahu úprava výškovej úrovne terénu s navážkou a zhutnením podkladu zo štrkodrvy pre budúcu komunikáciu na úseku vjazdu od staničenia 0,0 v dĺžke 250m, v šírke budúcich troch jazdných pruhov a následne sa zužujúcich na dva pruhy. Na odvodnenie plochy bola uložená odvodňovacia drenáž z perforovaných flexirúr obalených geotextíliou a štrkovým obsypom s napojením sa na DK vetvy D.
V 03/2019 neboli vykonávané žiadne podstatné práce, podklad je postupne zhutňovaný prejazdom vozidiel a mechanizmov.
 
SO 20.2 – Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacích miest –  Plocha parkoviska bola v predchádzajúcich mesiacoch upravovaná, terén  budúceho parkoviska bol zrovnaný na požadovanú výškovú úroveň a vytvorené bolo podložie zo štrkodrvy pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska. Plocha bola oddrenážovaná  vyspádovaním perforovaných drenážnych flexirúr obalených geotextíliou so štrkovým obsypom s následným napojením na potrubia DK vetvy E.
V 03/2019 boli uskutočňované značné odkopávky rastlej zeminy pre dosiahnutie úrovne pláne na ktorú sa navážal podklad zo štrkodrvy , ktorý bol postupne rozprestretý a zhutňovaný vibračným valcom.
 
SO 20.3 – Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacích miest –  Na ploche budúceho parkoviska je bolo urobené podložie pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska s kompletným oddrenážovaním a napojením sa na potrubie DK vetvy F. Podklad zo štrkodrvy bol zhutňovaný vibračným valcom. 
V 03/2019 boli vykonávané práce na osadzovaní uličných vpustí a následne na kladení cestných obrubníkov ohraničujúcich samotné parkovisko a prejazdové pruhy s oddelením jednotlivých sektorov s parkovacími miestami.
 
SO 62.1 – Vonkajšie osvetlenie – na  parkoviskách A,B a prístupovej komunikácii vetva A,  boli realizované výkopy s  uložením el. káblov v chráničkách so zemnením pre napojenie budúcich stĺpov vonkajšieho osvetlenia.  Dokončené bolo prepojenie  el. káblov od hlavnej budovy k parkovisku B.
SO 60.1 – Prípojka VN –  na trase od bodu napojenia bol k hlavnej budove zrealizovaný  výkop v dĺžke 180m do ktorého boli  v chráničke uložené silové káble VN, po obsype bola do výkopu uložená výstražná fólia.   
 
Pozemné stavby  
 
SO 10.1 Futbalový štadión
Zakladanie a zemné práce
– pilóty
Na ploche budúcej stavby štadióna boli v 02/2019  ukončené všetky pilotážne práce, celkovo bolo zabudovaných 567 pilót P1-P11 s priemermi 0,62/0,88/1,18 m, v dĺžkach 2,0/3,0/4,0/ 4,5/5,5/6,5 a 7,0m, vrátane 4 ks pilót pre stĺpy dočasného osvetlenia  ihriska.
 
– základová ŽB konštrukcia
Pod hlavnou budovou tribúny A bola po pilotážnych prácach v úrovni 1. podzemného podlažia zrealizovaná  armovaná ŽB základová konštrukcia s delením na 3 dilatačné úseky. Objekt hlavnej budovy je o pôdoryse 91,9 x 22,2 m, po dobudovaní celkom s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. 
– zvislé a vodorovné ŽB konštrukcie hlavnej budovy
V 03/2019 na všetkých dilatačných úsekoch podzemného podlažia boli vybudované kompletné monolitické ŽB obvodové steny, ŽB stĺpy a vnútorné ŽB steny s príslušnými technickými šachtami a šachtami pre výťahy. Pred založením ŽB stien bola realizovaná hydroizolačná vrstva z kryštalickej hydroizolácie. Do ŽB stĺpov boli zabudované kotviace skrutky pre upnutie budúcich prefa stĺpov nosného ŽB skeletu. Skrutky boli  geodeticky zameriavané pred betonážov a kontrolne aj po betonáži. Po zadebnení stropu 1. podzemného podlažia boli postupne po dilatačných úsekoch betónované stropné dosky. Stropné dosky zosilnené prievlakmi boli prearmované a v miestach kotviacich skrutiek doplnené o šmykovú výstuž  a v dilatačných škárach medzi dilatačnými úsekmi o dilatačné šmykové tŕne. V každom dilatačnom úseku bolo vybudované monolitické ŽB výstupné dvojramenné schodisko.
Obvodové ŽB steny boli z vonkajšej strany opatrené striekanou asfaltovou hydroizoláciou, ktorá následne pred zasypaním bude doplnená o tepelnú izoláciu a ochrannú fóliu.
 
– nosný skelet tribúny C               
Pod tribúnou C na ukončených pilótach boli zrealizované základové ŽB hlavice  v 18-tich osiach naprieč tribúnou a vybudované boli základové pásy pre 5 tribúnových vstupov. Na základové hlavice boli pred betonážou upevňované a geodeticky zameriavané polohy kotviacich skrutiek pre montáž budúcich stĺpov prefabrikovaného ŽB skeletu nosnej konštrukcie tribúny C. Medzi základmi boli plochy zasypávané štrkodrvou a zhutňované vibračným valcom ako príprava plochy pre nasledujúcu montáž prefabrikovaných dielcov nosného skeletu tribúny.
V 03/2019 bolo začaté s montážou prefa prvkov nosného skeletu tribúny, osadené boli všetky nosné stredové a okrajové prefa ŽB stĺpy, ktoré po geodetickom zameraní a definitívnom ukotvení skrutkami boli na päte zaliaté zálievkovou hmotou. V každej osi boli na stĺpy osadené stupňovité prefa ŽB hľadiskové nosníky. Na nosníky sú kladené prefa ŽB lavice a v spodnej časti prefa ŽB steny s funkciou mantinelu. Lavice sú položené v štyroch poliach a v krajnom poli naväzujúcom na budúce rohy tribún. V mesiaci apríl sa začne s montážou oceľovej konštrukcie prestrešenia tribúny.             
     
 
 
Košice, 01.04.2019
 
/Zdroj: referát výstavby MMK/