Priebežná správa o priebehu prác k 26.10.2017 – príprava územia

KOŠICKÁ FUTBALOVÁ ARÉNA
ETAPA: PRÍPRAVA ÚZEMIA

Zahájenie výstavby futbalovej arény v plnom rozsahu, si vyžaduje dôkladnú prípravu územia, ktoré bolo v predchádzajúcich obdobiach využívané rôznym spôsobom, ako čerpacia stanica plynu, zázemie dopravného podniku alebo cvičisko košických autoškôl.

Predmetom tejto ETAPY sú činnosti výkonu archeologického výskumu, stavebné práce realizované v rámci prípravy územia: odstránenie spevnených plôch v rámci riešeného územia vrátane objektov a rozvodov na nich situovaných, odstránenie trávnatého porastu, zemné výkopové práce spojené s vytvorením základovej jamy pre hlavný stavebný objekt (centrálne ihrisko arény) a pláne zemného telesa pre komunikácie a spevnené plochy stavby KFA, odhumusovanie potrebných plôch, resp. odstránenie navážok, hrubé terénne úpravy v trvalom zábere predmetnej stavby, nevyhnutné preložky existujúcich podzemných rozvodov ako aj zhotovenie nových prípojok a potrebných inžinierskych sietí. Tieto rozvody v nasledujúcich krokoch výstavby arény zabezpečia trvalé napojenie štadióna a súvisiacej športovej a technickej infraštruktúry na energie a médiá.

Zároveň sa v kompetencii Východoslovenskej distribučnej spoločnosti pripravuje realizácia nového vysokonapäťového vedenia, ktoré bude okrem iného zabezpečovať elektrickú energiu pre budúci športový areál, ako aj investícia spoločnosti Tepelné hospodárstvo – SO 80.1 horúcovodná prípojka pre arénu.

Príprava územia bola zahájená bezprostredne po vydaní potrebných stavebných povolení procesom odovzdania staveniska vybranému zhotoviteľovi stavby, ktorým sú Inžinierske stavby a.s. Košice. Reálne boli stavebné práce zahájené dňom odovzdania staveniska, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.5.2017, s predpokladom ich ukončenia v časovom horizonte 6-tich mesiacov, t.j. do 30.11.2017.

Toho času je v rámci jednotlivých stavebných objektov už zrealizované :

SO 00 PRÍPRAVA ÚZEMIA
– odhumusovanie a odstránenie návažok
– vybúranie plochy z cestných panelov, konštrukčných vrstiev vozovky a betónových konštrukcií
– zemné práce – výkop jamy pre centrálne ihrisko
Celkovo sú práce zrealizované na 80% – je potrebné dokončiť odhumusovanie návažok v priestore budúceho navrhovaného parkoviska B.

SO 60.3 PRELOŽKA VN na ul. Pri prachárni
– preloženie existujúceho vysokonapäťového rozvádzača, ktorý je umiestnený na ulici Pri prachárni a je v kolízii s navrhovanou komunikáciou v mieste vjazdu do športového areálu.
– práce v rámci celého stavebného objektu sú zrealizované na 75%
Stavebné práce súvisia aj s pripravovanou súvisiacou investíciouVýchodoslovenskej distribučnej spoločnosti ako je spomenuté v úvode.

Vodohospodárske stavby :
SO 40.1.I SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA, I. Etapa
– výstavba novej splaškovej kanalizácie pre odvedenie splaškových odpadových vôd z budúceho areálu do existujúcej verejnej kanalizácie
– sú ukončené stoky SA, SB okolo výkopovej jamy pre centrálne ihrisko, koncom októbra sa bude pokračovať v realizácii stoky SA pozdĺž budúcich tréningových ihrísk smerom k navrhovanému futbalovému štadiónu
– práce v rámci celého stavebného objektu sú zrealizované na 75%

SO 40.2.I DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA, I. Etapa
– výstavba novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd do kanalizačného zberača
– sú ukončené stoky DB a DC okolo výkopovej jamy pre centrálne ihrisko, koncom októbra sa bude pokračovať v realizácii stoky DA pozdĺž budúcich tréningových ihrísk smerom k navrhovanej retenčnej nádrži
– práce v rámci celého stavebného objektu sú zrealizované na 75%

SO 50.1 VODOVODNÁ PRÍPOJKA, I. Etapa
Prípojka vody bude slúžiť pre zásobovanie budúceho športového areálu pitnou a požiarnou vodou.
– práce zatiaľ nezačaté, začatie naplánované začiatkom novembra 2017

SO 50.3 PRELOŽKA VODOVODU DN 300
Nevyhnutná preložka existujúceho vodovodného potrubia na ulici Pri prachárni, ktorá je v kolízii s navrhovanou komunikáciou v mieste vjazdu do športového areálu.
– práce zatiaľ nezačaté, začatie naplánované začiatkom novembra 2017

SO 50.4 PRELOŽKA VODOVODU DN 150
Existujúce vodovodné potrubie je v kolízii s budúcim umiestnením objektu šatní a tribúny.
Stavebné práce sú pred ukončením, bola vykonaná tlaková skúška, prepláchnutie a dezinfekcia. Je potrebné vykonať spätné zásypy.
– práce v rámci celého stavebného objektu sú zrealizované na 95%

Stavebné práce sú vykonávané s potrebnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa stavby a v súlade s ustanoveniami uzavretých zmlúv ako aj technických a právnych noriem.

V Košiciach, 26.10.2017

/Zdroj: referát výstavby MMK/