Priebežná správa o priebehu prác k 30.07.2018 stavby Košickej futbalovej arény

V rámci výstavby Košickej futbalovej arény bola v období rokov 2015 až 2017 zabezpečená predprojektová príprava stavby (overovacia štúdia umiestnenia stavby, geodetické zameranie – podrobný polohopis a výškopis s aktuálnym katastrálnym stavom so zakreslením inžinierskych sietí a zamerania drevín, inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum, EIA – zámer pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie, dendrologický prieskum pre výrub drevín a projekt náhradnej výsadby, vykonanie čiastočných archeologických výskumov) a projektová príprava stavby (dokumentácia pre územné rozhodnutie).

V rámci prípravy územia boli zrealizované stavebné práce v rozsahu realizácie hrubých terénnych úprav, odstránenia existujúcich spevnených plôch a objektov a realizácie niektorých inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, kanalizácia dažďová a splašková, nevyhnutné preložky vodovodného radu DN 150 a DN 300 a preložky vedenia VN). Všetky stavebné objekty zrealizované v rámci prípravy územia boli skolaudované a vydané Rozhodnutia o povolení užívania časti stavby nadobudli právoplatnosť v marci 2018.

V zmysle Uznesenia MZ č.43/2015 bol výber hlavného zhotoviteľa stavby realizovaný procesom verejného obstarávania postupom súťažného dialógu v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stala skupina dodávateľov AVA – stav, s.r.o., Galanta a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava. Výsledkom verejného obstarávania bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo (ZoD), ktorá dňom 17.4.2018 nadobudla účinnosť.
Predmetom tejto ZoD je:
• vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,
• zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti,
• spracovanie realizačnej a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie,
• zrealizovanie stavby,
• zabezpečenie kolaudačných procesov stavby s uvedením do prevádzky vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

V súlade so zmluvnými podmienkami sa dňa 27.04.2018 uskutočnilo odovzdanie a prevzatie staveniska.
Výstavba bude prebiehať v etapách:
Prvá etapa, v rámci ktorej bude vybudovaný objekt štadióna kategórie 3* s dvoma tribúnami, inžinierske siete, rozptylová plocha, dopravný prístup a parkoviská, má byť ukončená koncom roka 2019, kedy je predpoklad vydania povolení k užívaniu stavby.
Začatie a ukončenie druhej a tretej etapy, predmetom ktorej bude vybudovanie štadióna kategórie 4*, objektu šatní pri tréningových ihriskách a samotných tréningových ihrísk, závisí od zabezpečenia finančného krytia.

V rámci prvej fázy diela bola vyhotovená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP), ktorá bola dňom 17.7.2018 zhotoviteľom odovzdaná objednávateľovi
na pripomienkovanie. V súčasnej dobe prebieha inžinierska činnosť pre zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení.

Celková cena za všetky etapy zazmluvneného diela (Akceptovaná zmluvná hodnota) je 19.470.000,00 Eur bez DPH z toho cena
– za 1.etapu predstavuje 14.115.000,- Eur
– za 2.etapu predstavuje 2.935.000,- Eur
– za 3.etapu predstavuje 2.420.000,- Eur

Lehota zhotovenia Diela stanovená
– pre 1. etapu výstavby je 19 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, t.j. do 11/2019.
– pre 2. etapu výstavby je 10 mesiacov odo dňa uplatnenia opcie.
– pre 3. etapu výstavby je 10 mesiacov odo dňa uplatnenia opcie.


V Košiciach, 30.07.2018


/Zdroj: referát výstavby MMK/