Dodatok č.1 k zmluve o uskutočňovaní servisných služieb na klimatizačných zariadeniach