Informácia o priebehu výstavby za Apríl 2023

REPORT – stavebný dozor   

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

 040 11 Košice 

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac  APRÍL  2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácii dostavby tribún B a D vrátane rohov.

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – Zhotoviteľom vykonané kontrolné geodetické zamerania kotviaceho systému Peikko na žb základových hlaviciach a pásoch tribún B a D, osadenia montovaných žb stĺpov a pylónov

 

Montážne práce – výroba, dovoz a montáž prefabrikovaných prvkov na stavenisku.

Realizácia montáže žb prefa stĺpov v osiach 1-2 tribúny B a v osiach 25-26 tribúny D, nastavenia a polohovania kotviaceho systému pre presné osadenie stĺpov s utiahnutím šrúb, čistenie povrchu základov tlakovým vzduchom a vykonávanie zálievok kotviaceho systému hydraulicky viazanou zalievacou maltou Emcekrete .

Realizácia montáže žb tribúnových nosníkov v osiach F-O tribúny D

  

Stavebné práce – kontrola kompletnosti zemnenia bleskozvodov a ich napojenie na zemnenia prefa žb pylónov, spoje zemnenia boli opatrené ochranným asfaltovým náterom,  na vývodoch zemniacich gulatín boli zamerané zemné odpory s vyhovujúcimi hodnotami.

Na stĺpoch a pylónoch v časti ktorá bude pod úrovňou terénu boli zhotovené vodoodpudzujúce a hydroizolačné gumoasfaltové nátery.

K niektorým budúcim vstavkom bolo začaté s položením ležatých vodovodných prípojok.       

 

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA