Informácia o priebehu výstavby za Marec 2023

REPORT – stavebný dozor   

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

 040 11 Košice 

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac  MAREC  2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa a manažérmi KFA

pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácii dostavby tribún B a D vrátane rohov.

Odovzdanie a prevzatie staveniska

Protokolárne odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľom bolo uskutočnené dňa 8.3.2023 za účasti zástupcov zhotoviteľa, projektanta a objednávateľa. Súčasťou konania bolo odovzdanie projektovej dokumentácie dostavby a príslušných dokladov, vymedzenie a odovzdanie plôch pre zriadenie zariadenia staveniska pri tribúne B a D.

Súčinnosť pri odsúhlasovaní dokumentov

Pripomienkovanie, odsúhlasovanie listín a schvaľovanie dokumentov zhotoviteľa:

 – Kontrolný a skušobný plán – rámcový KaSP na kontrolu vykonávaných prác plánovanými profesiami

– Harmonogram prác a harmonogram platieb – začiatok prác, postupná náväznosť jednotlivých prác a

   dodávok, I. a II. míľnik, ukončenie prác a odovzdanie diela Objednávateľovi v 01/2024

– Režim podujatí – manažmentom KFA spracovaný harmonogram podujatí, ktoré sú dôvodom na

  dočasné prerušenie prác počas výstavby  (zatiaľ na mesiace marec- jún 2023)

– zámena subdodávateľov -pre Prefa žb skelet, pre oceľ. konštrukciu, hl. stavbyvedúceho

– oznámenia o začatí stavby na Inšpektorát práce a Stavebný úrad.

Zariadenie staveniska

– oplotenie a vjazdy – zariadenie staveniska (ZS) bolo zrealizované ohradením plôch staveniska pri

   tribúne B s vjazdom V1 a pri tribúne D s vjazdmi V2A a V2B podľa situácie POV, s vytvorením

   regulovaných vjazdov na rohoch BC a CD pre techniku KFA na údržbu trávnatého ihriska

–  zapožičané oplotenie od KFA – na dobu výstavby Zhotoviteľovi v počte 69 ks zánovných dielcov 

   oplotenia s podstavcami

–  unimobunka ZS -bola zriadená zhotoviteľom na rohu tribún CD a napojená na el. energiu

    z mantinelovej ELI skrine, meranie odberu je zabezpečené elektromerom v staveniskovej RS

  – hydranty – pri oplocovaní bol ponechaný verejný prístup k areálovým protipožiarnym hydrantom

    štadióna, okrem hydrantu na rohu CD, ktorý je za plotom ZS a v prípade potreby sa sprístupní

    bočnou bránou od trib C.  

Koordinačné a pracovné porady – organizačné a technické dojednania pre zriadenie ZS, prípravné

   práce a plánovanú montáž Prefa dielcov.

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Prípravné práce na ploche ZS

   z plochy ZS bol – demontovaný mobiliár odpadkové koše a parkové lavičky ( v úschove KFA)           

                               – demontované reklamné totemy ( v úschove KFA)

                               – odpojené a demontované stĺpy verejného osvetlenia ( v úschove KFA)

                                 odpojené káble prespojkované a spätne zapojené pre funkčnosť okruhu VO4 trib C       

                               – presadené stromy na iné vhodné miesta v areáli

 

Práce vykonané na ploche budúcich tribún

    – obnaženie základových žb pätiek a pásov s kotvením a očistenie ich povrchov

     – kontrola stavu jestvujúceho kotviaceho systému Peikko na povrchu základov a ich ošetrenie

     – kompletáž montážneho materiálu podložiek a šrúb pre Peikko, ich premazanie a odskúšanie

     – obnaženie guľatiny zemnenia bleskozvodov pre plánované napojenie na žb Prefa stlpy a pylóny  

     – obnaženie vodovodných a kanalizačných prípojok pre budúce vstavky tribún      

     – príprava na dodávky a montáž Prefa dielcov

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA