Informácia o priebehu výstavby za Máj 2023

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                          Košická Futbalová Aréna a.s.

                                                                                          Pri Prachárni 13

                                                                                                  040 11 Košice 

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac  MÁJ  2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácii dostavby tribún B a D vrátane rohov.

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – Zhotoviteľom vykonané kontrolné geodetické zamerania nosného žb skeletu s kotviacím systémom Peikko na horných ukončeniach žb stĺpov a pylónov tribún B a D a ich rohov, vytýčenie bodov pre montáž mantinelov a stenových prefabrikátov na rohoch tribún s vjazdmi na ihrisko.

 

Montážne práce – výroba, dovoz a montáž prefabrikovaných prvkov na stavenisku pomocou ťažkej techniky. Ukončenie montáže žb prefa stĺpov na všetkých osiach tribún B a D vrátane ich rohov, nastavenia a polohovania kotviaceho systému pre presné osadenie stĺpov s utiahnutím šrúb, čistenie povrchu základov tlakovým vzduchom a vykonávanie zálievok kotviaceho systému hydraulicky viazanou zalievacou maltou Emcekrete. Montáž žb stupňovitých tribúnových nosníkov na všetkých osiach tribún B a D vrátane ich rohov. Na úrovni ihriska boli na čelá tribúnových nosníkov osadené žb mantinely s konzolami pre uloženie prvých tribúnových lavíc. Na tribúnové nosníky bolo na trib D začaté s kladením tribúnových žb lavíc v šiestich moduloch až po hornú úroveň tribúny, v zvyšných moduloch po úroveň vomitórií s budúcimi schodiskami, v rohu CD sú kompletované stenové prefabrikáty rohového vstupu so schodiskami.  

 

Stavebné práce – kladenie vodovodných prípojok k vstavkom vrátane pieskových obsypov a vykonanie tlakových skúšok tesnosti potrubí.  Na plochy pod tribúnami pod budúce vstavky boli navážané zásypy na dorovnanie terénu ktoré bolo zhutnené. Vykonané boli výkopové práce na obnaženie základových pásov pre montáž stenových prefabrikátov rohových vstupov. Začaté bolo s výkopmi a kladením kanalizačných prípojok pre vstavky.

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA