Informácia o priebehu výstavby za August 2023

REPORT – stavebný dozor   

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice 

  

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac  AUGUST 2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácie dostavby tribún B a D vrátane rohov. Príprava a odsúhlasovanie zmenových listov.

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní.

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – zhotoviteľom vykonané kontrolné geodetické zamerania zrealizovaného nosného prefa žb skeletu, kontrolné merania polôh nosných oceľových stĺpov prestrešenia počas montáže, prvkov zavetrenia, ukotvenia prvkov konštrukcie oceľovej priestorovej fasády. Vytýčenie a zameranie polôh oceľ. nosníkov prestrešenia vstavkov a výšok žb vencov pre ukladanie strešného plechu.  Geodetické vytýčenie trás ležatých rozvodov a polôh stupačiek splaškových kanalizačných potrubí a niveliet povrchov žb základových dosiek. 

Montážne práce /Prefa – výroba, dovoz, uskladnenie a montáž prefabrikovaných prvkov na stavenisku pomocou ťažkej techniky. Nosný systém skeletu pozostávajúci zo žb prefabrikovaných pylónov, stĺpov, stupňovitých tribúnových nosníkov, mantinelov, tribúnových lavíc, schodísk, stien vomitótií a rohových vjazdov bol kompletne ukončený na obidvoch tribúnach B,D a rohoch AD,DC,AB.  Dokončený bol aj posledný roh BC na ktorom boli už skôr osadené stenové panely vjazdu s atypickými mantinelmi a úzke schodiskové ramená na sprístupnenie rohovej tribúny, následne boli doplnené všetky tribúnové lavice, podesty a tribúnové schodíky.  Na sprístupnenie jednotlivých úrovní lavíc boli od vomitórií obidvoch tribún B, D ukladané tribúnové schodíky a taktiež na rozhraní tribún s rohmi  doplnené širšie zošikmené tribúnové schodíky. Pokračovalo sa zo zálievkami montážnych škár stien a schodíkov ako aj tmelením zvislých a vodorovných škár lavíc na tribúne D a B. Stenové a lavicové prefa prvky s definitívnou polohou boli v mieste mechanického ukotvenia a zvarov zalievané hydraulicky viazanou zalievacou maltou. Na obidvoch tribúnach boli doposiaľ zabudované všetky prefa prvky okrem niekoľkých tribúnových schodíkov. Na niektorých prefa prvkoch sú vykonávané ešte potrebné vysprávky a reprofilácia ich tvarov.  

Montážne práce /Oceľová konštrukcia – výroba prvkov OK delením a zváraním vo výrobe bola pred vývozom ošetrená povrchovou úpravou, postupne vyvážaná a uskladnená na stavenisku. Manipulácia s prvkami OK a ich montáž je zabezpečovaná pomocou ťažkej techniky, žeriavmi a teleskopickým manipulátorom, pre vykonávanie montážnych šrubovaných a zváraných spojov slúžia pracovné zdvíhacie plošiny. Na úrovni ukončenia žb prefa pylónov tribún boli na už zabudovaný kotviaci systém namontované všetky oceľové konštrukcie nosných stĺpov prestrešenia obidvoch tribún a rohov. Na trib D prebiehajú náročné zvárania oceľovej priestorovej konštrukcie fasády s pripravenými ukončeniami pre následné ukotvenie fasádnej plachty. Priestorová fasádna  konštrukcia vytvára protiváhu konzolovému väzníkovému prestrešeniu  a v mieste opretia je privarená o vstavané oceľové platne v pylónoch, k oceľovým stĺpom je ukotvená pomocou montážnych spojov. Na stavenisku sú pravidelne kontrolované prípadné poškodenia ochranných náterov OK, ktoré sa následne opravujú a vykonávajú kontrolné merania hrúbky náterov oceľovej konštrukcie. Na obidvoch tribúnach a rohoch boli namontované a geodetickým zameraním skontrolované všetky  oceľové stĺpy so zavetrením a následne montážne spoje na stĺpoch zaliate. Vzhľadom na stále využívanie tribún A  a C pre podujatia a futbalové zápasy bolo po demontáži dočasných oceľ. zábradlí na ukončeniach tribún A a C nutné z hľadiska BOZP oddeliť tieto priestory od staveniska, čo KFA zabezpečilo vlastným oplotením.     

 

Stavebné práce –Na zrealizované žb dosky vstavkov D1-D4, A1 a C6 bola na napenetrovaný povrch v miestach v styku s múrmi  natavovaná asfaltová hydroizolácia. Obvodové múry vstavkov trib D boli vymurované z plynosilikátových tvárnic s použitím prekladov nad otvormi múrov a ukončené žb vencami. Na úrovni vencov boli pri žb stĺpoch doplnené oceľové výmeny pre budúcu strechu. Vstavky D1-D3 boli zakryté plechovou trapézovou krytinou uloženou na oceľ. nosníku privarenom pod lavicami tribún a na pohľadovej strane vstavku na obvodový žb veniec. Vstavok D4 pre budúcu garáž sa výškovo upravuje zdvihnutím samotnej strechy pre možnosť vjazdu vyššej mechanizácie a techniky.

Na tribúne B boli pre vstavky vyhotovené všetky ležaté rozvody kanalizácie a po odskúšaní tesnosti potrubia obsypané pieskom. Pláň pod budúcimi základovými doskami vstavkov bola dorovnaná a dohutnená, vykonaná bola statická zaťažovacia skúška podkladu pod budúcimi základmi a promenádou. Na vstavkoch B2 a B3 bola vyviazaná betonárska armatúra a zhotovené debnenie pre betonáž základovej dosky. Na úroveň základovej dosky boli vyvedené ukončenia ležatej kanalizácie. 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA