Informácia o priebehu výstavby za Júl 2023

REPORT – stavebný dozor   

 Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice 

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac  JÚL  2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácii dostavby tribún B a D vrátane rohov. Príprava a odsúhlasovanie zmenových listov.

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní.

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – zhotoviteľom vykonané kontrolné geodetické zamerania zrealizovaného nosného žb skeletu s kotviacím systémom Peikko na horných ukončeniach žb stĺpov a pylónov tribún B a D a ich rohoch, kontrolné zamerania a vytýčenia bodov pre montáž nosných oceľových stĺpov prestrešenia  a ukotvenia prvkov konštrukcie oceľovej priestorovej fasády.  Geodetické vytýčenie trás ležatých rozvodov a polôh stupačiek splaškových kanalizačných potrubí. 

 

Montážne práce – výroba, dovoz.uskladnenie a montáž prefabrikovaných prvkov na stavenisku pomocou ťažkej techniky. Nosný systém skeletu pozostávajúci zo žb prefabrikovaných pylónov, stĺpov a tribúnových nosníkov bol kompletne ukončený. Po osadení mantinelov na úrovni ihriska boli na stupňovité nosníky uložené tribúnové lavice a to kompletne už na obidvoch tribúnach Ba D a na rohoch AD,DC,AB,  taktiež skompletované boli všetky vomitória so schodiskami a podestami sprístupňujúcimi tribúny B,D, a rohy AD,DC,a AB. Na sprístupnenie jednotlivých úrovní lavíc boli od vomitórií obidvoch tribún Ba D ukladané tribúnové schodíky. Začaté bolo s tmelením zvislých a vodorovných škár lavíc na tribúne D. Pri montáži prefa dielcov ostáva dokončiť ešte roh BC na ktorom boli zatiaľ osadené stenové panely vjazdu s atypickými mantinelmi a úzke schodiskové ramená na sprístupnenie rohovej tribúny s prvými radmi tribúnových rohových lavíc. Stenové a lavicové prefa prvky s definitívnou polohou boli v mieste ukotvenia šrúbami zalievané hydraulicky viazanou zalievacou maltou. Na úrovni ukončenia žb pylónov tribúny D boli na kotviaci systém Peikko montované oceľové konštrukcie nosných stĺpov prestrešenia doplnené o oceľovú konštrukciu priestorovej konštrukcie fasády s pripravenými ukončeniami pre následné upnutie fasádnej plachty. Priestorová fasádna  konštrukcia vytvára protizávažie prestrešenia a v mieste opretia o pylóny je privarená o vstavané oceľové platne v pylónoch, k oceľovým stĺpom je prichytená pomocou montážnych spojov. Na stavenisku boli vykonané vyhovujúce kontrolné merania hrúbky náterov oceľovej konštrukcie. Na tribúne D boli namontované všetky oceľové stĺpy so zavetrením, geodetickým zameraním skontrolované a následne montážne spoje na stĺpoch zaliate. Po ukončení montáži stĺpov boli na hornej úrovni tribúny D vrátane jej rohov doložené posledné doskové žb prefa lavice. Vzhľadom na stále využívanie tribún A a C pre podujatia a futbalové zápasy bolo po demontáži dočasných oceľ. zábradlí na rohoch tribún A a C nutné z hľadiska BOZP oddeliť stavenisko, čo KFA zabezpečilo vlastným oplotením.     

 

Stavebné práce – pred novými mantinelmi tribún B a D na úrovni ihriska boli realizované betónové odvodňovacie žľaby. Po uložení kanalizačných a vodovodných prípojok s rozvodmi do vstavkov D1 -D4, A1 a C6 bola dorovnávaná úroveň podkladu na ktorý sa realizovali jednotlivé základové dosky vstavkov. Železobetónové základové dosky po zaarmovaní boli ohraničené debnením a zaliate betónovou zmesou. Na vyhladený a napenetrovaný povrch žb dosky s vynechanými výstupmi kanalizácie boli natavované asfaltové pásy, ako hydroizolačná vrstva pod budúce obvodové murivo. Na vstavkoch D1-D4 tribúny D bolo začaté s murovaním obvodových stien z plynosilikátových tvárnic.

Na tribúne B sú navážané zásypy na dorovnanie terénu, rozpriesterané po vrstvách a zvibrované, plocha je pripravená na vykonanie kontrolnej statickej zaťažovacej skúšky.

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA