Informácia o priebehu výstavby za September 2023

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice 

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac

SEPTEMBER 2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácie dostavby tribún B a D vrátane rohov. Príprava dokumentácie na posúdenie zmien v RPD dotknutými orgánmi. Príprava a odsúhlasovanie zmenových listov.

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní. Odsúhlasovanie protokolov na vzorky materiálov. 

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – zhotoviteľom vykonané kontrolné merania polôh nosných oceľových stĺpov prestrešenia počas montáže, prvkov zavetrenia, ukotvenia prvkov konštrukcie oceľovej priestorovej fasády a polôh vysutých strešných oceľových väzníkov. Zameranie kotviacich bodov OK pre uchytenie fasádných plácht.

Vytýčenie a zameranie polôh oceľ. nosníkov prestrešenia vstavkov a výšok žb vencov pre ukladanie strešného plechu. Geodetické vytýčenie trás ležatých rozvodov a polôh stupačiek splaškových kanalizačných potrubí a niveliet povrchov žb základových dosiek a podláh vstavkov. 

 

Montážne práce /Prefa – výroba, dovoz, uskladnenie a montáž prefabrikovaných prvkov na stavenisku pomocou ťažkej techniky.  Na sprístupnenie jednotlivých úrovní tribúnových lavíc boli od vomitórií obidvoch tribún B, D ukladané posledné tribúnové schodíky a taktiež na rozhraní tribún s rohmi  doplnené širšie zošikmené tribúnové schodíky. Pokračovalo sa zo zálievkami montážnych škár stien a schodíkov ako aj tmelením zvislých a vodorovných škár lavíc na tribúne D a B. Stenové a lavicové prefa prvky s definitívnou polohou boli v mieste mechanického ukotvenia a zvarov zalievané hydraulicky viazanou zalievacou maltou. Na obidvoch tribúnach boli zabudované už všetky prefa prvky. Na niektorých prefa prvkoch sú vykonávané ešte potrebné vysprávky, reprofilácia ich tvarov, škárovanie a tmelenie zvislých a vodorovných škár.  

Montážne práce /Oceľová konštrukcia – výroba prvkov OK delením a zváraním vo výrobe bola pred vývozom ošetrená povrchovou úpravou, postupne vyvážaná a uskladnená na stavenisku. Manipulácia s prvkami OK a ich montáž je zabezpečovaná pomocou ťažkej techniky, žeriavmi a teleskopickým manipulátorom, pre vykonávanie montážnych šrubovaných a zváraných spojov slúžia pracovné zdvíhacie plošiny. Pri montážach sa ďalej pokračuje s osadzovaním priestorovej fasádnej  konštrukcie ktorá staticky vytvára protiváhu konzolovému väzníkovému prestrešeniu  a v mieste opretia je privarená o vstavané oceľové platne v pylónoch, k samotným oceľovým stĺpom je ukotvená pomocou montážnych spojov. Na stavenisku sú pravidelne kontrolované prípadné poškodenia ochranných náterov OK, ktoré sa následne opravujú a vykonávajú kontrolné merania hrúbky náterov oceľovej konštrukcie. Na obidvoch tribúnach a rohoch boli namontované a geodetickým zameraním skontrolované všetky  oceľové stĺpy so zavetrením a následne montážne spoje na stĺpoch zaliate. Vzhľadom na stále využívanie tribún A  a C pre podujatia a futbalové zápasy bolo po demontáži dočasných oceľ. zábradlí na ukončeniach tribún A a C nutné z hľadiska BOZP oddeliť tieto priestory od staveniska, čo KFA zabezpečilo vlastným oplotením. Na tribúne B početnými zváračskými pracoviskami pomocou zdvíhacích pracovných plošín sú vykonávané náročné zvary uchytenia priestorovej fasádnej oceľovej konštrukcie k pylónom, ktorá je zároveň geodeticky zameriavaná pre presnú výrobu fasádnej plachty.  Na trib D bola zváraním kompletne ukotvená oceľová priestorová konštrukcia fasády a geodeticky zameraná pre výrobu fasádnej plachty, taktiež to umožnilo namontovať už všetky oceľové priehradové nosníky prestrešenia tribúny na ktoré sa postupne montujú strešné žľaby a priečne oceľové väznice ako nosný raster pre budúci strešný trapézový plech a strešný presvetlovací polykarbonát. Polohy osadenia oceľových strešných väzníkov sú počas montáže previdelne geodeticky zameriavané. Kvalita zvarov je priebežne kontrolovaná špecialistom zvárania s vykonávaním predpísaných skúšok.        

 

Stavebné práce – VSTAVKY trib D – na zrealizované žb dosky vstavkov D1-D4, A1 a C6 boli postupne murované  obvodové múry z plynosilikátových tvárnic, osadzované naddverové preklady a vybetónované obvodové žb vence, na ktoré bol ukladaný trapézový strešný plech, na úrovni vencov boli pri žb stĺpoch doplnené oceľové výmeny pre budúcu strechu a zo zadnej strany žb lavíc navarované oceľové nosníky na opretie strešných plechov. Na lavice v časti budúceho zakrytia zateplenou šikminou bola nanesená striekaná hydroizolačná hmota.  Na trapézový plech bol vyskladaný strešný plášť pozostávajúci z parozábrany, tepelnej izolácie z minerálnej vlny, geotextílie a pvc strešnej fólie. Na úroveň základovej žd dosky bola natavená hydroizolačná asfaltová lepenka, položená tepelná podlahová izolácia a vyhotovená podlaha s vystuženého cementového poteru.  Vo vstavkoch sa začalo s montážou konštrukcií sadrokartónových stien a jednostranným upevňovaním sadrokartónových tabúľ v priečkach do ktorých sa inštalovali potrubia s rozvodmi vody pre wc misy, pisoáre a umývadlá. K zariaďovacím predmetom ZTI boli privedené potrubné ukončenia kanalizácie a pre závesné WC misy zariadenie so splachovacím systémom. Vo vstavkoch sú realizované kabeláže elektrických rozvodov a montované vzduchotechnické potrubia pre odsávanie a výmenu vzduchu. Nad promenádou a nad vstavkami boli zavesené káblové žľaby do ktorých boli ukladané káble silnoprúdu a slaboprúdu.  

VSTAVKY trib B – na tribúne B boli pre  vstavky B2-B4 vyhotovené všetky ležaté rozvody kanalizácie a po odskúšaní tesnosti potrubia obsypané pieskom. Pláň pod budúcimi základovými doskami vstavkov bola dorovnaná a dohutnená.  Na vstavkoch B2 a B3 boli vymurované múry z plynosilikátových tvárnic a osadené armatúry na betonáž obvodových žb vencov. Na vstavku B4 na úrovni základovej dosky boli vyvedené ukončenia ležatej kanalizácie, vyviazaná betonárska armatúra a osadené debnenie a vybetónovaná žb základová platňa, následne sa začalo s murovaním obvodových stien. Vstavok  B1 je v príprave na výkopy pre ležatú kanalizáciu vstavku. Na obidvoch promenádach tribún pred vstavkami je navážaná štrkodrva, zrovnávaná a zhutňovaná ako pevný podklad pod budúcu zámkovú dlažbu. 

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA