Informácia o priebehu výstavby za December 2023

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac

DECEMBER 2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA. Konzultácie a príprava dokumentácie na posúdenie zmien v RPD dotknutými orgánmi. Príprava k zadokumentovaniu vyvolaných zmien v dokumentácii skutočného vyhotovenie diela pripravovanej ku kolaudácii. Koordinácia projekčných prác s realizáciou PaD zákazky VO „Slaboprúdové zariadenia“.     

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní. Odsúhlasovanie protokolov na vzorky materiálov. Kontrola vykonávania tlakových skúšok a skúšok tesnosti ZTI, iskrovej skúšky tesnosti strešnej hydroizolácie vstavkov. Kontrola kvality prác na ukončovanom diele. K ďalšej zmluvnej zákazke VO- dostavba tribún „Slaboprúdové zariadenia“ boli so zástupcami tohto zhotoviteľa koordinované postupy prác s hlavnou stavbou a vedené porady formou kontrolných dní.   

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – kontrolné domerania kotviacich bodov OK pre presnú výrobu zvyšných dielcov fasádnej plachty a detailné uchytenie okrajov fasádnych plácht.

Zameranie výšok pre realizáciu zámkovej dlažby na rohových vjazdoch a podtribúnových promenádach, na zhotovenie oplotenia dolného perimetra promenád , oplotenia sektorov a uloženia základových roštov pod turnikety.

 

Montážne práce /Prefa – Montáž všetkých prefa prvkov bola ukončená v predchádzajúcich mesiacoch. Na niektorých prefa prvkoch boli vykonávané ešte potrebné vysprávky, reprofilácia ich tvarov, nátery, škárovanie a tmelenie styčných škár.  

Montážne práce /Oceľová konštrukcia

Prestrešeniapo predchádzajúcich montážach OK prestrešenia so strešnou krytinou z trapézového plechu a polykarbonátu vrátane detailov na ukončení dilatácií, bolo začaté s montážou fasádnej plachty upínanej postupne po častiach na priestorovú fasádnu oceľovú konštrukciu. Po montáži horných segmentov plácht sa voľný priestor medzi plachtou a strešným žľabom prekryl  plechom. Pre výstup na prestrešenia tribún je na kamerových plošinách nainštalovaný oceľový rebrík opatrený strešným výlezom s uzamykacím poklopom. Na prestrešeniach sa začalo s kompletizáciou podstavcov s bleskozvodovými tyčami a lanovej bleskozvodovej siete s napojením sa na existujúcu zemniacu sústavu tribún.Nainštalovaný bol taktiež záchytný lanový systém pre istenie sa pri prácach na streche.

Tribúny– na tribúnach pokračovali montáže zámočníckych výrobkov tribúnových zábradlí, oceľ. schodíkov s bráničkami pre výstup z tribúny na výbehovú plochu ihriska, na stĺpikoch a výplňach oplotenia sektorov hostí a domácich.  Dočasné stožiare osvetlenia ihriska umiestnené v zabránkovych pozíciach pred dostavovanými tribúnami boli zdemontované a reflektory z nich premiestnené na okraj prestrešenia dostavaných bočných tribún, následne bolo urobené nastavovanie reflektorov a vykonaná certifikácia osvetlenia hracej plochy ihriska. Na samotných tribúnach sú inštalované kompletné rozvody silnoprúdu a osadené reflektory na osvetlenie tribún a ihriska.                                                                                         

Promenády– na obidvoch promenádach a na dvoch rohových vjazdoch sú ukončované kladenia zámkovej dlažby. Na ploche promenád sú doplňané stĺpiky pre predelenie sektora hostí a do osadených stĺpikov vonkajšieho oplotenia promenád kompletované výplne oplotenia, v miestach budúcich turniketov sú osadzované oceľové základové rošty turniketov. K budúcim turniketom sú privedené silnoprúdové a slaboprúdové vedenia pre napojenie ovládania zariadení a kontroly vstupov. Ukončené sú rozvody silnoprúdu a slaboprúdu vedené v žľaboch nad vstavkami a promenádami kde sú nainštalované svietidlá pre osvetlenie promenád a núdzové osvetlenie. K OBI VAN žľabu na rohu AD bola vybetónovaná ELI stena pre napojenie na EL a SL sieť v budúcnosti slúžiacu pre pripojenie TV prenosových vozov. Hlavné el. rozvádzače pre tribúny umiestnené v kontajneroch kassa a odpadové hospodárstvo boli prepojené na nové el. rozvody tribún.  Na tribúnach a promenádach sú zrealizované rozvody slaboprúdu na ktoré sa následne nainštalujú koncové zariadenia slaboprúdovej infraštruktúry pre EPS,HSP,EZS, ŠK a TV, oživenie zariadení sa zrealizuje pripojením do existujúcich prevádzkových sietí, ktoré sú plne funkčné a pracujú na základe parametrov štadióna 4. kategórie UEFA.      

 

Stavebné práce /ELI/VZT/ZTI

Podtribúnové vstavky, ako príslušenstvo tribún tvoriace ich zázemie  so sociálnymi  priestormi, bufetmi pre občerstvenie, miestnosťami medical room a potrebnými prevádzkovými priestormi sú kompletne zastrešené a z vonkajšej strany zateplené, na fasádach sú osadené vchodové dvere a na výdajných oknách gastro vstavkov  nainštalované zhrňovacie rolety. Na strechách vstavkov sú nainštalované VZT vetracie jednotky s rozvodmi vedenými pod stropy vstavkov.

VSTAVKY trib D – vstavky pod tribúnou D sú finalizované, kde sú ukončené SDK priečky, keramické obklady a dlažby, rozvody ZTI,  VTZ, ELI a SL, skompletované sú montáže zdravotechnických zariadení ako sú umývadlá, WC misy a pisoáre vrátane vodovodných batérií.  Ukončované sú aktuálne montáže kazetových stropov kde sa osadzujú k rozvodom zo strešných VZT jednotiek stropné výustky a vykonávajú maľby interiérov. Slaboprúdové rozvody vo vstavkoch sú po vložení stropných kaziet pripravené na montáž koncových zariadení EPS a HSP.  V oblasti silnoprúdu boli skompletované podružné rozvádzače silnoprúdu a všetky rozvody ku koncovým zariadeniam, na stenách vstavkov sú nainštalované el. vypínače a zásuvky, pre temperovanie miestností boli zapojené el. konvektory.

 

VSTAVKY trib B –  vo vstavkoch pod tribúnou B sú zrealizované montáže SDK priečok, inštalácie rozvodov ZTI, ELI, SL a VZT, kompletované sú podružné el. rozvádzače, montáže zdravotechnických zariadení ako sú umývadlá, WC misy a pisoáre vrátane vodovodných batérií, aktuálne prebieha ešte v dvoch vstavkoch ukončovanie montáží keramických obkladov a dlažieb a osadzovanie zariaďovacích predmetov ZTI. Následne budú všade doplnené vodovodné batérie, nainštalované nosné stropné rošty s podhľadovými kazetami a VZT výustkami, doplnenia sa el. vypínače a zásuvky, koncové zariadenia slaboprúdu a vykonajú sa interiérové maľby.  

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA