Informácia o priebehu výstavby za November 2023

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac

NOVEMBER 2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácie dostavby tribún B a D vrátane rohov. Konzultácie a príprava dokumentácie na posúdenie zmien v RPD dotknutými orgánmi. Príprava a odsúhlasovanie zmenových listov, podkladov a príloh pre dodatok k ZoD.  Príprava projekčných podkladov k vyvolaným zmenám a dokumentácii skutočného vyhotovenie diela k pripravovanej kolaudácii pre vyjadrenia štátnych orgánov. Koordinácia projekčných prác s realizáciou PaD zákazky VO „Slaboprúdové zariadenia“.     

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní. Odsúhlasovanie protokolov na vzorky materiálov. Kontrola tlakových skúšok a skúšok tesnosti ZTI.

K ďalšej zmluvnej zákazke VO- dostavba tribún „Slaboprúdové zariadenia“ bolo uskutočnené protokolárne odovzdanie staveniska zástupcom zmluvného zhotoviteľa k vykonávaniu predmetu zákazky a začaté porady formou kontrolných dní.   

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – Zameranie kotviacich bodov OK pre presnú výrobu dielcov fasádnej plachty a detailné uchytenie okrajov fasádnych plácht.

Vytýčenie a zameranie polôh oceľ. nosníkov prestrešenia vstavkov a výšok žb vencov pre ukladanie strešného plechu. Zameranie výšok pre realizáciu podkladných vrstiev pod budúce zámkové dlažby na rohových vjazdoch a podtribúnových promenádach, na zhotovenie žb pätiek oplotenia dolného perimetra promenád a uloženia základových roštov pod turnikety.

 

Montážne práce /Prefa – Montáž všetkých prefa prvkov bola ukončená v predchádzajúcich mesiacoch. Na niektorých prefa prvkoch boli vykonávané ešte potrebné vysprávky, reprofilácia ich tvarov, nátery, škárovanie a tmelenie styčných škár.  

Montážne práce /Oceľová konštrukcia –Manipulácia s prvkami OK a ich montáž je zabezpečovaná pomocou ťažkej techniky, žeriavmi a teleskopickým manipulátorom, pre vykonávanie montážnych šrubovaných a zváraných spojov vo výškach sú používané pracovné zdvíhacie plošiny. Pri montážach na obidvoch tribúnach vrátane ich rohov sa celkom ukončilo s montážou priestorovej fasádnej  konštrukcie a montážou priehradových oceľových nosníkov prestrešenia, strešných väzníc a stužujúcich prvkov OK ako aj v strede tribún montážou zavesenej konštrukcie kamerových plošín s výstupným schodiskovým ramenom. Na prestrešení z oceľových väzníc bol upevňovaný na 2/3 plochy strešný trapézový plech a na 1/3 bližšie k ihrisku strešný presvetlovací polykarbonát obdobne, ako bolo realizované prestrešenie tribún A a C v I.etape. Odvedenie dažďovej vody z prestrešení je zabezpečené dažďovými žľabmi vystlanými PVC fóliou v najnižšom mieste prestrešenia a následne dažďovými zvodmi zaústenými cez lapače splavením do areálovej dažďovej kanalizácie.

Realizované boli tiež klampiarske prvky na prestrešení v miestach prepojov trapézových plechov s polykarbonátom aj v miestach dilatácií tribún. Po konečnom uťahovaní montážnych šrúbovaných spojov a kontrole kvality zvarov boli na všetkých prvkoch OK vykonávané opravné nátery. 

Priestorová oceľová konštrukcia je pripravená na montáž fasádnej plachty avízovanú na polovicu mesiaca december. Na tribúnach boli realizované montáže zámočníckych výrobkov mantinelových a tribúnových zábradlí, stĺpikov a oplotenia horného perimetra tribún na obidvoch tribúnach. Na úrovni spodného perimetra sa začalo do pripravených bet. pätiek s ukotvovaním oceľ. stĺpikov pre oplotenie promenád.     

 

Stavebné práce /ELI/VZT/ZTI

– VSTAVKY trib D – všetky vstavky sú vymurované z plynosilikátových tvárnic a zastrešené trapézovým plechom na ktorý sa skladal strešný plášť z parozábrany, min. vlny geotextílie a pvc strešnej fólie. Do dverných otvorov boli vo všetkých vstavkoch zabudované plastové vchodové dvere a v gastro vstavkoch doplnené zhrňovacie rolety s parapetmi. Vo vnútri vstavkov boli na vystužené cementové potery montované nosné profily konštrukcie pre sádrokartónové priečky. Priečky boli zaklápané SDK tabuľami určenými typmi pre suché, vlhké prostredie a s požiadavkami na požiarnu odolnosť, vo vnútri priečok bola upevnená tepelná izolácia z minerálnej vlny, ako aj min. vlna bola vkladaná do priestoru predstienok zo SDK v časti toaliet. Zateplené minerálnou vlnou do vlastnej konštrukcie boli taktiež stropné šikminy uzatvárané SDK tabuľami. V priečkach sú vedené rozvody ZTI s vodovodnými zateplenými potrubiami ukončené koncovými armatúrami pre zariaďovacie predmety ako sú wc misy, pisoáre a umývadlá, tesnosť spojov rozvodov je kontrolovaná vykonávaním tlakových skúšok. V priečkach a v predstienkach sú vedené interiérové kanalizačné potrubia s osadenými čistiacimi kusmi napojené na inštalované splachovacie systémy WC a ďalšie ZP. Čistiace kusy kanalizácie a uzatváracie ventily s vodomermi sú sprístupnené zabudovanými revíznymi dvierkami. Na ukončené keramické obklady boli upevňované závesné WC keramické záchodové misy,  pisoáre a umývadlá vrátane ZP pre imobilných a výlevok pre upratovačku.  Ukončené boli inštalácie elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu vo vstavkoch s vyvedením káblov na SDK stenách kde sa začalo s inštalovaním zásuviek a vypínačov, ako aj v priestoroch podtribúnovej promenády inštalované vedenia pre osvetlenie promenády, EPS a HSP.  V priestoroch pod stropom sú zavesené VZT potrubia pre zabezpečenie odsávania a výmeny vzduchu v interiéroch ktoré sú napojené na strešné VZT jednotky. Na podlahách vstavkoch trib D boli zrealizované všetky keramické dlažby a keramické obklady, vykonávané sú ešte zvyšné špárovania dlažieb a obkladov. SDK steny  bez obkladov sú natierané interiérovými maľbami. Z exteriérovej strany sú všetky vstavky zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny a v soklovej časti extrudovaným polystyrénom, ktoré po nalepení a nakotvení do muriva boli opatrené stužujúcou mriežkou s lepidlom, pripravené k finalizácii povrchu exteriérovou silikátovou omietkou.   

 

VSTAVKY trib B –  všetky vstavky sú vymurované z plynosilikátových tvárnic a zastrešené trapézovým plechom na ktorý sa skladal strešný plášť z parozábrany, min. vlny geotextílie a pvc strešnej fólie. K ukončeniu zastrešenia všetkých vstavkov zostávajú už len okrajové časti  vstavkov pripájajúce sa k vstavkom tribún A a C vrátane strešných klampiarskych prvkov. Na úroveň základovej žd dosky vstavkov bola natavená hydroizolačná asfaltová lepenka, položená tepelná podlahová izolácia a vyhotovená podlaha s vystuženého cementového poteru. Vo vstavkoch sa pokračuje s montážou konštrukcií sadrokartónových stien a jednostranným upevňovaním sadrokartónových tabúľ v priečkach do ktorých sa inštalujú potrubia s rozvodmi vody pre wc misy, pisoáre a umývadlá a následne sa priečky zatepľujú minerálnou vlnou a zaklápajú SDK tabuľami. K budúcim zariaďovacím predmetom ZTI sú privedené potrubné ukončenia kanalizácie a pre závesné WC misy zariadenie so splachovacím systémom. V niektorých vstavkoch sú už namontované splachovacie systémy k WC záchodovým misám a realizované  keramické dlažby s obkladmi. Pod stropmi vstavkov sú vykonávané montáže vzduchotechnických potrubí pre odsávanie a výmenu vzduchu a na streche inštalované VZT jednotky. V interiéroch vstavkov sú inštalované rozvody silnoprúdu a slaboprúdu, ako aj v priestoroch podtribúnovej promenády inštalácie pre osvetlenie promenády, EPS a HSP. Z exteriérovej strany sú postupne všetky vstavky zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny a v soklovej časti extrudovaným polystyrénom, ktoré po nalepení a nakotvení do muriva boli opatrené stužujúcou mriežkou s lepidlom, pripravené k finalizácii povrchu exteriérovou silikátovou omietkou.  K celkovému ukončeniu zateplenia vstavkov zostávajú už len okrajové časti  vstavkov pripájajúce sa k vstavkom tribún A a C. 

 

Na obidvoch promenádach tribún pred vstavkami bola navážaná štrkodrva, zrovnávaná a zhutňovaná ako pevný podklad pod vrstvu cementom stmelenej dosky pod budúcu zámkovú dlažbu. Cementom stmelené plochy sú realizované a hutnené na ploche promenády tribúny B , následne promenády trib D a na  rampách rohových vjazdov. Na vjazde rohu AD bol realizovaný OBI VAN žľab pre uloženie káblových TV rozvodov pre potreby prenosových vozov. 

Z plochy ihriska pred trib B a D boli pomocou žeriava demontované dočasné stožiare osvetlenia ihriska z ktorých boli reflektory osvetlenia premiestnené na oceľ. konštrukcie novovybudovaných prestrešení tribún. Zároveň boli kontajnery Kassa a Odpadkové hospodárstvo s hlavnými rozvádzačmi tribún B a D definitívne premiestnené k línii okraja pylónov promenád, v ktorých boli vykonané nové prepojenia silnoprúdu a zapojenia nových vedení k nainštalovaným reflektorom osvetlenia bočných tribún a  osvetlenia ihriska.          

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA