Informácia o priebehu výstavby za Január 2024

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac JANUÁR 2024

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA. Príprava k zadokumentovaniu vyvolaných zmien v dokumentácii skutočného vyhotovenie diela pripravovanej ku kolaudácii. Koordinácia projekčných prác s realizáciou PaD zákaziek VO „Slaboprúdové zariadenia“ a „Sedadlá“.     

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní. Kontrola kvality prác na ukončovanom diele. Zahájenie preberacieho a protokolárneho konania zisťovanie VaN a hodnotenie diela. K zmluvnej zákazke VO- dostavba tribún „Slaboprúdové zariadenia“ boli so zástupcami tohto zhotoviteľa koordinované postupy prác s hlavnou stavbou a vedené porady formou kontrolných dní. K zmluvnej zákazke VO – „Dodávka a montáž sedadiel na dostavovaných tribúnach“ prebiehali rokovania a koordinácia pri vykonávaní prípravných prác pre montáž sedadiel.    

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické zameranie výšok pre realizáciu zámkovej dlažby na rohových vjazdoch a podtribúnových promenádach, na zhotovenie oplotenia dolného perimetra promenád , oplotenia sektorov a uloženia základových roštov pod turnikety. Rozmeranie miest na kotvenie sedadiel pomocou šablón.

Montážne práce /Prefa – Montáž všetkých prefa prvkov bola ukončená v predchádzajúcich mesiacoch. Na niektorých prefa prvkoch boli vykonávané ešte potrebné vysprávky

Montážne práce /Oceľová konštrukcia – montáž celej OK bola ukončená, na zámočníckych výrobkoch pokračovali práce na kompletáži oplotení a upevňovaní brán, vykonávané sú opravné nátery.   

Prestrešenia – po predchádzajúcich montážach OK prestrešenia so strešnou krytinou z trapézového plechu a polykarbonátu boli ukončované práce na detailoch strešných stykov a strešných výlezoch taktiež na kompletizácii bleskozvodovej siete na prestrešeniach s napojením sa na existujúcu zemniacu sústavu tribún.

Fasáda – postupne po ucelených častiach plôch bola vykonávaná montáž fasádnej plachty na oceľovú fasádnu priestorovú konštrukciu na všetkých dostavovaných tribúnach, ktorá bola následne napínaná na spodnom leme pomocou doťahavacích šrúb.  V miestach nad turniketmi a únikovými bránami boli montované dažďové odvodňovacie žľaby pre odvedenie vody z fasádnej plachty do zvodov dažďovej kanalizácie. 

Tribúny– na tribúnach boli postupne ukončované montáže zámočníckych výrobkov tribúnových zábradlí, oceľ. schodíkov s bráničkami a na stĺpikoch a výplňach oplotenia sektorov hostí a domácich.  Na samotných tribúnach sú inštalované kompletné rozvody silnoprúdu a osadené reflektory na osvetlenie tribún a ihriska. Pod prestrešeniami tribún boli inštalované koncové prvky slaboprúdu ako reproduktory pre HSV, kamery pre CCTV, rozvody pre multimédia LED obrazovky, predĺženie kabeláži TV infraštruktúry, núdzové osvetlenie… Inštalovaný kamerový systém umožňuje získať efektívny prehľad o komplexnej bezpečnostnej situácii na tribúnach, promenádach a okolitej rozptylovej ploche. Použité kamery sú inštalované podľa určenia prostredia a spôsobu použitia s potrebnou rozlišovacou schopnosťou v exteriéri. Na úrovni mantinelov tribún boli doplnené zámočnícke výrobky oceľ. bránky a oceľ.  schodíky so zábradliami pre východ na výbehovú plochu ihriska, ako aj inštalované SL žľaby štrukturovanej kabeláže pre pripojenie sa na ELI stenu TV prenosových vozov a pre napojenie mantinelových IP boxov. Na tribúnach boli umiestnené potrebné upozorňovacie a výstražné piktogramy a ručné hasiace prístroje. 

Na obidvoch tribúnach boli do tribúnových žb lavíc nakotvené šrúby pre pripravovanú montáž sedadiel.

                                                                                        

Promenády– na obidvoch promenádach a na dvoch rohových vjazdoch boli ukončené kladenia zámkovej dlažby a dlažba vyšpárovaná. Na ploche promenád boli montované stĺpiky s plotovými dielcami pre predelenie sektora hostí ako aj namontované hlavné oplotenia promenád s veľkorozmerovými uzamykacími bránami. Na oplotení promenád boli do pripravených základových oceľ. roštov pre kontrolovaný vstup osôb osadzované plnoprofilové motorové dvojité turnikety s napájacími zdrojmi, kde obojstranne popri turniketoch v oplotení sú inštalované únikové dvojkrídlové brány ovládané centrálne elektromagnetickými zámkami s riadiaceho centra- velína. Pre systém kontroly vstupu je inštalovaný riadiaci a vstupenkový software, kde pri turniketoch sú upevnené hlavy s čítačkami a zabudovaným vstupenkovým terminálom, pre vystavovanie vstupeniek je funkčný pokladničný systém situovaný v kontajneroch KASSA, k dispozícii je aj prenosný mobilný terminál s čítačkou a scenerom QR kódu. Všade na únikových bránach sú zapojené kontaktné magnety pre centrálnu kontrolu otvorených dverí a piktogramy so značením smeru únikových ciest. Pri bránach a výstupných schodiskách vomitórií sú osadené hlásiče požiaru ako aj priestory promenád sú vybavené ručnými hasiacimi prístrojmi. V rámci zabezpečenia EPS pri zahlásení požiaru budú brány a turnikety v oplotení promenád odblokované za účelom vytvorenia únikových východov. Pre funkciu HSP ozvučenie objektu je zabezpečené tribúnovými reproduktormi a reproduktormi na promenádach, prepojenie so zvukovou réžiou umožňujú vstavané moduly ovládané z mix pultu s prepojením na zariadenia TV réžie, LED obrazoviek a TV prenosových vozov. Nainštalovaná EZS elektrická zabezpečovacia signalizácia zabezpečuje priestorovú ochranu pomocou detekcie v infra detektoroch a pri narušení zabezpečovaného objektu vyvoláva na centrále poplach. Na strope pod tribúnami sú inštalované rozvody štrukturovanej kabeláže s anténami a integrovanými Wifi zariadeniami.   

Ukončené sú rozvody silnoprúdu a slaboprúdu vedené v žľaboch nad vstavkami a promenádami kde sú nainštalované svietidlá pre osvetlenie promenád a núdzové osvetlenie. K OBI VAN žľabu na rohu AD pred promenádou bola vybetónovaná ELI stena pre napojenie na EL a SL sieť v budúcnosti slúžiacu pre pripojenie TV prenosových vozov. Na tejto pripojovacej stene boli umiestnené skrine silnoprúdu a slaboprúdu s prípojkami optického kábla, audio kabeláže a FTP metalické zásuvky. Hlavné el. rozvádzače pre tribúny umiestnené v kontajneroch KASSA a odpadové hospodárstvo boli prepojené na nové el. rozvody tribún. Na všetky inštalácie a rozvádzače ELI boli vyhotovené revízne správy.  Na tribúnach a promenádach sú zrealizované rozvody slaboprúdu na ktoré boli nainštalované koncové zariadenia slaboprúdovej infraštruktúry pre EPS,HSP,EZS, ŠK a TV, oživenie zariadení sa realizuje pripojením do existujúcich prevádzkových sietí, ktoré sú plne funkčné a pracujú na základe parametrov štadióna 4. kategórie UEFA. Plochy promenád boli vyčistené.      

 

Stavebné práce /ELI/VZT/ZTI

Podtribúnové vstavky, ako príslušenstvo tribún tvoriace ich zázemie  so sociálnymi  priestormi, bufetmi pre občerstvenie, miestnosťami medical room a potrebnými prevádzkovými priestormi sú kompletne zastrešené a z vonkajšej strany zateplené, na fasádach sú osadené vchodové dvere a na výdajných oknách gastro vstavkov  nainštalované zhrňovacie rolety. Na strechách vstavkov sú nainštalované VZT odsávacie jednotky s potrubnými rozvodmi vedenými pod stropmi vstavkov ukončené interiérovými tanierovými stropnými výustkami.

VSTAVKY trib D , trib B , a rohové vstavky – vstavky pod tribúnami boli stavebne ukončené s povrchovými úpravami keramickou dlažbou a obkladom, maľbou a s kazetovým podhľadom.  Ukončené boli inštalácie ZTI všetkých zariaďovacích predmetov WC mís pisoárov a umývadiel, ktoré sú napojené na prietokové ohrievače vody. K slaboprúdovým rozvodom vo vstavkoch boli na stropných kazetách umiestnené svietidlá so senzormi pohybu a slaboprúdové koncové zariadenia EPS a HSP.  V oblasti silnoprúdu boli skompletované podružné rozvádzače silnoprúdu a všetky rozvody ku koncovým zariadeniam, na stenách vstavkov sú nainštalované el. vypínače a zásuvky, pre temperovanie miestností boli zapojené el. konvektory.  Na všetkých rozvodoch a ELI zariadeniach boli vykonané revízne skúšky a úradné skúšky vyhradených elektrických technických zariadení. V miestnosti rozvodne RACK a v kontajneroch s rozvádzačmi boli nainštalované klimatické jednotky pre chladenie a temperovanie. Práce vo všetkých vstavkoch boli ukončené a následne vstavky vyčistené.   

Tribúna A a C – doplnené boli nad jestvujúcimi turniketmi tribún A a C a nad zasklenenými stenami HB pod fasádnou plachtou nové dažďové žľaby so zaústením do zvodov dažďovej kanalizácie.

Rozptylová plocha pred tribúnami B a D – zariadenia staveniska dočasne zriadené pre dostavbu  tribún boli vyprázdnené, oplotenia ZS zdemontované a spolu s bunkami ZS odstránené, spätne boli namontované stĺpy VO a mobiliár lavice a odpadkové koše.

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA