Informácia o priebehu výstavby za Jún 2023

REPORT – stavebný dozor

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac  JÚN  2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácii dostavby tribún B a D vrátane rohov.

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby.

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické práce – zhotoviteľom vykonané kontrolné geodetické zamerania zrealizovaného nosného žb skeletu s kotviacím systémom Peikko na horných ukončeniach žb stĺpov a pylónov tribún B a D a ich rohoch, geodetické vytýčenie trás ležatých rozvodov a polôh stupačiek splaškových kanalizačných potrubí,  kontrolné zamerania a vytýčenia bodov pre montáž nosných oceľových stĺpov prestrešenia  a ukotvenia prvkov konštrukcie oceľovej priestorovej fasády.

 

Montážne práce – výroba, dovoz a montáž prefabrikovaných prvkov na stavenisku pomocou ťažkej techniky. Nosný systém skeletu pozostávajúci zo žb prefabrikovaných pylónov, stĺpov a tribúnových nosníkov bol kompletne ukončený. Povrchy prefa prvkov pod úrovňou budúceho terénu boli natreté asfaltovým ochranným náterom proti vode a zemnej vlhkosti. Následne na tribúnové stupňovité nosníky boli na úrovni ihriska osadené žb mantinely a ďalej na gumové ložiská kladené tribúnové žb lavice na trib B v ôsmich moduloch a na trib D v desiatich moduloch až po hornú úroveň tribúny s predprípravou na montáž stĺpov OK. Na miestach vomitórií boli montované žb steny a schodiskové ramená ktoré boli zastabilizované oceľ. pomocnými stojkami a privarené k oceľ. platniam žb základu. V ďalších radoch nad schodiskami boli pred prvú lavicu osadené parapetné stienky a ďalej ukladané lavice až po hornú úroveň tribún. Na úrovni posledných stupňov schodiska vomitórií za začalo na tribúnach s montážou plošinových žb podest na ktoré naväzujú tribúnové žb schodíky ukladané dole v smere k mantinelu s budúcimi oceľ. schodíkmi na ihrisko a smerom hore obojstranne popri vomitóriu na výstup k horným žb laviciam tribún. Na rohových vstupoch tribún boli montované atypické mantinely a stenové žb panely ohraničujúce vjazdy na ihrisko a úzke schodiská určené pre výstup do rohových sektorov. Stenové a lavicové prvky s definitívnou polohou boli v mieste ukotvenia šrúbami zalievané hydraulicky viazanou zalievacou maltou Emcekrete. V súčasnosti sú uložené stenové panely na vjazdoch rohov AB,AD a CD a postupne kompletované o schodiská a ďalšie prefabrikované prvky. Na úrovni ukončenia žb pylónov bolo na kotviaci systém Peikko začaté s montážou oceľovej konštrukcie nosných stĺpov prestrešenia doplnenej o oceľovú konštrukciu priestorovej konštrukcie fasády s pripravenými ukončeniami pre následné upnutie fasádnej plachty.

 

Stavebné práce – pod úroveň budúcich vstavkov boli uložené vodovodné prípojky k vstavkom D1 -D4 a B1-B4 vrátane pieskových obsypov a vykonania tlakových skúšok tesnosti potrubí.  Pre vstavky D1-D4  boli do výkopaných rýh s pieskovým obsypom uložené kanalizačné splaškové potrubia s vyvedením zahrdlenia na úroveň budúcej základovej dosky vstavkov.  Pri pylónoch boli osadené kanalizačné rúry pre napojenie budúcich dažďových zvodov z prestrešenia tribún B a D. Na plochy pod tribúnami pod budúce vstavky boli navážané zásypy na dorovnanie terénu ktoré bolo zhutnené. Na ploche pod tribúnou D bola na zhutnenom podloží pod vstavky  vykonaná kontrolná statická zaťažovacia skúška s vyhovujúcimi parametrami.

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA