Informácia o priebehu výstavby za Október 2023

REPORT – stavebný dozor   

                                                                                         

Košická Futbalová Aréna a.s.

Pri Prachárni 13

040 11 Košice 

 

 

„Košická futbalová aréna – dostavba tribún“

Informácia o činnostiach a priebehu dostavby tribún futbalového štadióna za mesiac

OKTÓBER 2023

 

Projektová dokumentácia

Spolupráca so zástupcami projektanta, autora projektu, zhotoviteľa, zástupcami objednávateľa, projektovým manažérom a manažérmi KFA pri riešení zmien v revízii dotknutých častí projektovej dokumentácie dostavby tribún B a D vrátane rohov. Príprava dokumentácie na posúdenie zmien v RPD dotknutými orgánmi. Príprava a odsúhlasovanie zmenových listov a podkladov pre dodatok.  

Kontrolné dni a pracovné porady – organizačné a technické dojednania počas výstavby, za objednávateľa v spolupráci s manažérmi KFA organizovanie rokovaní s generálnym projektantom,   zástupcami zhotoviteľa a jeho subdodávateľmi,  koordinátorom BOZP a ďalšími účastníkmi výstavby, organizovanie týždenných kontrolných dní a vyhotovovanie zápisov z rokovaní kontrolných dní.Odsúhlasovanie protokolov na vzorky materiálov. Kontrola tlakových skúšok a skúšok tesnosti ZTI.  

 

Realizácia – priebeh prác na dostavbe tribún B a D vrátane rohov

Geodetické prácezhotoviteľom vykonané kontrolné merania polôh ukotvenia prvkov konštrukcie oceľovej priestorovej fasády a polôh vysutých strešných priehradových oceľových väzníkov. Zameranie kotviacich bodov OK pre uchytenie fasádných plácht.

Vytýčenie a zameranie polôh oceľ. nosníkov prestrešenia vstavkov a výšok žb vencov pre ukladanie strešného plechu. Geodetické vytýčenie trás ležatých rozvodov a polôh stupačiek splaškových kanalizačných potrubíniveliet povrchov žb základových dosiek a podláh vstavkov.  

 

Montážne práce /Prefa – Montáž všetkých prefa prvkov bola ukončená v predchádzajúcich mesiacoch. Pokračovalo sa už len so zálievkami montážnych škár stien a schodíkov ako aj tmelením zvislých a vodorovných škár lavíc na tribúne D a B a ich rohoch. Na niektorých prefa prvkoch sú vykonávané ešte potrebné vysprávky, reprofilácia ich tvarov, škárovanie a tmelenie styčných škár.

Montážne práce /Oceľová konštrukcia – výroba prvkov OK delením a zváraním vo výrobe bola pred vývozom ošetrená povrchovou úpravou, postupne bola vyvážaná a uskladnená na stavenisku. Manipulácia s prvkami OK a ich montáž je zabezpečovaná pomocou ťažkej techniky, žeriavmi a teleskopickým manipulátorom, pre vykonávanie montážnych šrubovaných a zváraných spojov vo výškach sú používané pracovné zdvíhacie plošiny. Pri montážach sa na obidvoch tribúnach vrátane ich rohov ukončilo s montážou priestorovej fasádnej  konštrukcie a polohy týchto vizuálne zalomených plôch konštrukcií s bodmi na uchytenie fasádnej plachty boli geodeticky zamerané a zadané pre výrobu jednotlivých plachtových segmentov. Na tribúne B pomocou zdvíhacích pracovných plošín boliukončené náročné zvary uchytenia priestorovej fasádnej oceľovej konštrukcie k oceľovým platniam na pylónoch. Montáž priehradových oceľových nosníkov prestrešenia tribún bola ukončená na obidvoch tribúnach, na ktoré bola v strede tribún zavesená konštrukcia kamerových plošín s výstupným schodiskovým ramenom. Na prestrešení sa doplnila konštrukcia z oceľových väzníc ako nosný raster pre budúci strešný trapézový plech a strešný presvetlovací polykarbonát. Prípadné poškodenia ochranných náterov OK počas ich manipulácie sa priebežne kontrolujú a  následne sa opravujú a vykonávajú kontrolné merania hrúbky náterov oceľovej konštrukcie. Kvalita zvarov je priebežne kontrolovaná špecialistom zvárania s vykonávaním predpísaných skúšok a montážne šrúbované spoje pri doťahovaní sú kontrolované na hodnotu predpísaného uťahovacieho momentu.        

 

Stavebné práce VSTAVKY trib D všetky vstavky sú vymurované z plynosilikátových tvárnica zastrešené trapézovým plechom na ktorý sa skladal strešný plášť z parozábrany, min. vlny geotextílie a pvc strešnej fólie. Do dverných otvorov boli zabudované plastové vchodové dvere. Vo vnútri vstavkov boli na vystužené cementové potery montované nosné profily konštrukcie pre sádrokartónové priečky. Priečky boli zaklápané SDK tabuľami určenými typmi pre suché, vlhké prostredie a s požiadavkami na požiarnu odolnosť, vo vnútri priečok bola upevnená tepelná izolácia z minerálnej vlny, ako aj min. vlna bola vkladaná do priestoru predstienok zo SDK v časti toaliet. V priečkach sú vedené rozvody ZTI s vodovodnými zateplenými potrubiami ukončené koncovými armatúrami pri budúcich zariaďovacích predmetoch ako wc misy, pisoáre a umývadlá, tesnosť spojov rozvodov je kontrolovaná vykonávaním tlakových skúšok. V priečkach a v predstienkach sú vedené interiérové kanalizačné potrubia s osadenými čistiacimi kusmi napojené na inštalované splachovacie systémy WC a ďalšie ZP. Ukončené boli inštalácie elektrických rozvodov silnoprúdu a slabobrúdu vo vstavkoch s vyvedením káblov na SDK stenách v miestach budúcich el. vypínačov a zásuviek. V priestoroch pod stropom sú inštalované VZT potrubia pre zabezpečenie odsávania a výmeny vzduchu v interiéroch a sú napojené na strešné VZT jednotky. Na SDK steny bolo začaté s lepením interiérových keramických obkladov v dizajne obdobnom ako v hotových vstavkoch trib C.

 

VSTAVKY trib B vstavky B2-B4 sú vymurované z plynosilikátových tvárnic a zastrešené trapézovým plechom na ktorý sa začal skladať strešný plášť z parozábrany, min. vlny geotextílie a pvc strešnej fólie. Na úroveň základovej žd dosky bola natavená hydroizolačná asfaltová lepenka, položená tepelná podlahová izolácia a vyhotovená podlaha s vystuženého cementového poteru. Vo vstavkoch sa začalo s montážou konštrukcií sadrokartónových stien a jednostranným upevňovaním sadrokartónových tabúľ v priečkach do ktorých sa inštalujú potrubia s rozvodmi vody pre wc misy, pisoáre a umývadlá. K budúcim zariaďovacím predmetom ZTI privedené potrubné ukončenia kanalizácie a pre závesné WC misy zariadenie so splachovacím systémom. Vo vstavkoch pod stropom bolo začaté s montážouvzduchotechnického potrubia pre odsávanie a výmenu vzduchu. Na vstavku B1 boli uložené ležaté kanalizačné rozvody, zaarmovaná a zabetónovaná základová doska, natavená hydroizolácia a začaté s murovaním obvodových stien. Na obidvoch promenádach tribún pred vstavkami je navážaná štrkodrva, zrovnávaná a zhutňovaná ako pevný podklad pod budúcu zámkovú dlažbu.  

 

 

Ing. Milan Vaska

stavebný dozor za KFA