Informácia o priebehu výstavby za obdobie február 2019

Stavba:             
Košická futbalová aréna – futbalový štadión
 
Realizačná fáza
Príprava územia –  geodetické práce – výškové a polohopisné vytyčovanie, určenie parametrov základnej vytyčovacej siete stavby pozostávajúcej zo 14-tich bodov, kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  a priestorovej polohy podľa projektovej dokumentácie,  úprava HTU.
Zariadenie staveniska –  kontrola  oplotenia staveniska, stála služba SBS,  náhrada prejazdu cudzích vozidiel po novozriadenej spevnenej ploche budúcej prístupovej komunikácie s vjazdom od NAY cez kontrolu SBS, úprava podložia plôch  a zriadenie ďalších voľných plôch pri tribúne A a C štadióna na uskladnenie stavebných výrobkov.
 
Výstavba objektov
 
Vodné stavby 
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky D 
Na stoke D je od 01/2019 celkove dobudovaná celá hlavná vetva s 8-mi DD1-8 revíznymi šachtami, kde bolo doposiaľ  uložené korugované PVC potrubie DN500 v dĺžke 63,40m, DN400 v dĺžke 141,10m a DN300 v dĺžke 95,4m, s odbočeniami DN200 k UV v počte 16 ks, tlakové skúšky tesnosti boli ukončené už na všetkých úsekoch DD1 – DD8. Na stoke ostáva ešte zrealizovať odbočenie k budúcej RN2 dobudovaním šachty DDp1 a doplnenie 16 ks telies uličných vpustí s napojením na jednotlivé odbočenia. 
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – vetva E, E1 v časti pod budúcim parkoviskom A –  na tejto vetve E sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky štyri revízne šachty DE1-4 navzájom prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 129,70 m s odbočkami k miestam budúcich uličných vpustí v počte 16 ks, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené.
V 02/2019 bol v časti pred napojením vetvy E na stoku D zabudovaný odlučovač ropných látok ORL-DE s prietokom 80 l/s,  prepojený korugovaným PVC potrubím DN 300. K ukončeniu tejto vetvy DK zostáva osadiť ešte 16 ks telies uličných vpustí s napojením sa na odbočenia vetvy E,E1.   
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva F, F1-3 v časti pod budúcim parkoviskom B na stoke sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky revízne šachty DF2-8, prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 276,30 m, s odbočkami, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené.
V 02/2019 boli dobudované telesá uličných vpustí dokompletované košom a vtokovou mrežou v počte 20 ks. Doplnená bola koncová šachta DF1 s napojením na hlavnú stoku D ako aj na odlučovač ropných látok ORL-DF s prietokom 60 l/s, s pripojovacím korugovaných PVC potrubím  DN 300. Vetva F je ukončená a napojená na hlavnú stoku D.
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva H bola vybudovaná pre odvedenie dažďovej vody od budúceho objektu SO 10.2 šatní, vetva má osadené šachty DH4, DH5, DH6 a je prepojená korugovaným potrubím DN 300 v dĺžke 75,3m, šachta DH1 bola napojená na jestvujúcu šachtu už vybudovanej DK, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. 
 
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  vetva SK –  pre napojenie splaškovej kanalizácie pre budúci objekt SO 10.2 šatní boli vybudované odbočenia K7-K10 a revízne šachty splaškovej kanalizácie SŠ1 a SŠ2, navzájom prepojené korugovaným potrubím DN 300 v dĺžke 63,9m spolu až k napojeniu na jestvujúcu šachtu SA4,  tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. Vetva SK  je ukončená a napojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu DN 300.
 
 
Dopravné stavby 
 
SO 20.1 – Prístupová komunikácia  vetva A , MO11,75/40, trieda C3 – zabezpečuje výjazd z areálu na  na verejnú komunikáciu ul. Pri prachárni. Vetva A bola realizovaná v 01/2019 v rozsahu úprava výškovej úrovne terénu s navážkou a zhutnením podkladu zo štrkodrvy pre budúcu komunikáciu na úseku vjazdu od staničenia 0,0 v dĺžke 250 m, v šírke budúcich troch jazdných pruhov a následne sa zužujúcich na dva pruhy. Na odvodnenie plochy bola uložená odvodňovacia drenáž z perforovaných flexirúr obalených geotextíliou a štrkovým obsypom s napojením sa na DK vetvy D.
V 02/2019 neboli vykonávané žiadne podstatné práce, podklad je postupne zhutňovaný prejazdom vozidiel a mechanizmov.
 
SO 20.2 – Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacích miest –  Plocha parkoviska bola v predchádzajúcich mesiacoch upravovaná, terén  budúceho parkoviska bol zrovnaný na požadovanú výškovú úroveň a vytvorené bolo podložie zo štrkodrvy pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska. Plocha bola oddrenážovaná  vyspádovaním perforovaných drenážnych flexirúr obalených geotextíliou so štrkovým obsypom s následným napojením na potrubia DK vetvy E.
V 02/2019 neboli vykonávané žiadne podstatné práce, podklad je postupne zhutňovaný prejazdom vozidiel a mechanizmov.
 
SO 20.3 – Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacích miest –  Na ploche budúceho parkoviska je od 12/2018 urobené podložie pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska s kompletným oddrenážovaním a napojením sa na potrubie DK vetvy F. Podklad zo štrkodrvy bol zhutňovaný vibračným valcom. 
V 02/2019 neboli vykonávané žiadne podstatné práce, okrem zabudovávania telies uličných vpustí.
 
SO 62.1 – Vonkajšie osvetlenie – na  parkoviskách A, B a prístupovej komunikácii vetva A,  boli realizované výkopy s  uložením el. káblov v chráničkách pre napojenie budúcich stĺpov vonkajšieho osvetlenia.
 
Pozemné stavby  
 
SO 10.1 Futbalový štadión
Zakladanie a zemné práce
– pilóty
Na ploche budúcej stavby štadióna o rozmeroch 154,15 m x 114,15 m  bolo pokračované na zemných prácach a prácach na zakladaní stavby a to vŕtaním a betónovaní železobetónových (ŽB) pilót pod tribúnami A, B, C, D a na rohoch štadióna AB, BC, CD, DA.  Do konca mesiaca 01/2019 bolo pod hlavnou budovou a tribúnami A,B,C,D  zrealizovaných 90% pilót.
V 02/2019 boli  ukončené všetky pilotážne práce, celkovo bolo zabudovaných 567 pilót P1-P11 s priemermi 0,62/0,88/1,18 m, v dĺžkach 2,0/3,0/4,0/4,5/5,5/6,5 a 7,0m, vrátane 4 ks pilót pre stĺpy dočasného osvetlenia  ihriska.
 
– základová ŽB konštrukcia
Pod hlavnou budovou tribúny A bolo po pilotážnych prácach začaté s úpravou podložia pod budúcou ŽB základovou konštrukciou a vykonaním zaťažovacích skúšok na zistenie únosnosti podložia. Hlavná budova je rozdelená na tri dilatačné úseky:
  1. dilatačný úsek – boli  realizované podkladové betóny, upravované ukončenia ŽB pilót, bleskozvodové zemnenia  a ležatá kanalizácia. Práce pokračujú na armovaní ŽB základovej konštrukcie a úprave dilatačnej škáry, následne bude úsek zabetónovaný.
  2. dilatačný úsek – v dilatačnom úseku boli zrealizované podkladné betóny v rôznych úrovniach podľa  budúcich konštrukcií, ležatá kanalizácia, bleskozvod, uložená bola armatúra ŽB základovej konštrukcie s hĺbkovým prearmovaním základových hlavíc pod budúcimi stĺpmi hlavnej budovy, boli osadené dilatačné tŕny a bentonitové tesnenia v dilatačnej škáre, kompletná armatúra je s presahmi výstuží do budúcich stenových a stĺpových zvislých konštrukcií. Celá ŽB základová konštrukcia druhého dilatačného úseku bola zabetónovaná.
  3. dilatačný úsek – v tomto úseku boli zrealizované podkladné betóny v rôznych úrovniach podľa budúcich konštrukcií, ležatá kanalizácia, uložená bola armatúra ŽB základovej konštrukcie s hĺbkovým prearmovaním základových hlavíc pod budúcimi stĺpmi hlavnej budovy, osadené boli dilatačné tŕny na dilatačnom úseku a presahy budúcich výstuží do stenových a stĺpových zvislých konštrukcií. Celá ŽB základová konštrukcia tretieho dilatačného úseku bola zabetónovaná. Následne bola nanesená kryštalická hydroizolácia pod budúcimi stenami a stĺpami,  zvislé nosné prvky boli v prvých osiach zarmované, osadené boli kotviace skrutky zamerané geodetom a doplnené systémovým debnením pre ďalšiu betonáž.
 
– základové hlavice a základové pásy               
Pod tribúnou C na ukončených pilótach sa pokračovalo s prípravou podložia a položením podkladových betónov pod budúcimi ŽB prvkami. Pre základové ŽB hlavice uložené na ŽB pilótach sa zhotovovali armovacie koše s kotviacimi prvkami pre budúce stĺpy.
Na pilótach tribúny C boli celkom v 18-tich osiach naprieč tribúnou vybudované armované ŽB základové hlavice ZH1, ZH2, ZH3 prepojené základovými pásmi a armované základové pásy v tvare U pod budúce vstupy na ihrisko spod tribúny. Na základové hlavice boli pred betonážou upevňované a geodeticky zameriavané polohy kotviacich skrutiek pre montáž budúcich stĺpov prefabrikovaného ŽB  skeletu nosnej konštrukcie tribúny C. Ukončené boli všetky betonáže ŽB základových konštrukcií pod tribúnou C, medzi základmi boli plochy zasypávané štrkodrvou a zhutňované vibračným valcom ako príprava plochy pre nasledujúcu montáž prefabrikovaných dielcov nosného skeletu tribúny.       
 
  
Košice, 01.03.2019
 
/Zdroj: referát výstavby MMK/