Informácia o priebehu výstavby za obdobie január 2019

Stavba:             
Košická futbalová aréna – futbalový štadión
 
Realizačná fáza
Príprava územia –  geodetické práce – výškové a polohopisné vytyčovanie, kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  a priestorovej polohy podľa projektovej dokumentácie,  úprava HTU.
 
Zariadenie staveniska –  kontrola  oplotenia staveniska, stála služba SBS,  zrušením pôvodného koridoru dočasnej komunikácie pre iné firmy prechádzajúce vozidlami cez stavenisko je náhrada prejazdu cudzích vozidiel po novozriadenej spevnenej ploche budúcej prístupovej komunikácie s vjazdom od NAY cez kontrolu SBS, úprava podložia plôch  a zriadenie ďalších voľných plôch na uskladnenie materiálov.
 
Výstavba objektov
 
Vodné stavby
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky D v časti pod prístupovou komunikáciou – k už zrealizovaným revíznym šachtám DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7 bola dobudovaná krajná šachta DD8 a navzájom prepojená s DD7 korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 45,4m. Na tejto vetve  boli  doplnené odbočenia potrubí o dimenzii DN200 k miestam budúcich uličných vpustí v počte 16 ks. Zrealizované boli výkopy a zhutnené zásypy pre betónovú šachtu, potrubné vedenia PVC, kompletné revízne šachty a potrubia doplnené o  signalizačné vodiče a výstražnú fóliu.
Celkove na stoke D bolo doposiaľ uložené korugované PVC potrubie DN 500 v dĺžke 63,40 m, DN 400 v dĺžke 141,10 m a DN 300 v dĺžke 95,4 m, s odbočeniami DN 200 k UV v počte 16 ks, tlakové skúšky tesnosti boli ukončené už na všetkých úsekoch DD1 – DD8. Na stoke ostáva ešte zrealizovať odbočenie k budúcej RN2 dobudovaním šachty DDp1.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – stoky E, E1 v časti pod budúcim parkoviskom A –  na stoke sú od 12/2018 celkovo vybudované už všetky šachty DE1, DE2, DE3, DE4 navzájom prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 129,70 m s odbočkami k miestam budúcich uličných vpustí v počte 16 ks. K ukončeniu tejto stoky zostáva osadiť ešte uličné vpuste a odlučovač ropných látok (ORL), ktorý sa pripojí na hlavnú stoku D.   
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  stoka F, F1, F2, F3 v časti pod budúcim parkoviskom B na stoke sú od 12/2018 celkovo vybudované šachty DF4, DF5, DF6, DF7, DF8, prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 276,30 m, s odbočkami k miestam budúcich uličných vpustí  v počte 20 ks. K ukončeniu stoky zostáva osadiť ešte uličné vpuste a je potrebné dobudovať aj prepojovaciu šachtu DF1 s napojením na odlučovač ropných látok (ORL) a na hlavnú stoku D. 
 
Dopravné stavby 
 
SO 20.1 – Prístupová komunikácia  vetva A – je priamo napojená na verejnú komunikáciu ul. Pri prachárni. Realizovaná bola úprava výškovej úrovne terénu s navážkou a zhutnením podkladu zo štrkodrvy pre budúcu komunikáciu na úseku vjazdu od staničenia 0,0 v dĺžke 250 m, v šírke budúcich troch jazdných pruhov 10,75 m a následne sa zužujúcich na dva pruhy. Na odvodnenie plochy bola uložená odvodňovacia drenáž z perforovaných flexirúr obalených geotextíliou a štrkovým obsypom s napojením na DK vetvy D.
SO 20.2 – Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacích miest –  terén  budúceho parkoviska bol zrovnaný na požadovanú výškovú úroveň a vytvorené bolo podložie zo štrkodrvy pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska. Plocha bola oddrenážovaná  vyspádovaním perforovaných drenážnych flexirúr obalených geotextíliou so štrkovým obsypom s následným napojením na potrubia DK vetvy E.
SO 20.3 – Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacích miest –  Na ploche budúceho parkoviska je od 12/2018 urobené podložie pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska s kompletným oddrenážovaním a napojením sa na potrubie DK vetvy F. Následne boli vykopané ryhy pre uloženie el. káblov verejného osvetlenia.  
 
Pozemné stavby
 
SO 10.1 Futbalový štadión
Zakladanie a zemné práce
– pilóty
Na ploche budúcej stavby štadióna o rozmeroch 154,15 m x 114,15 m  bolo pokračované na zemných prácach a prácach na zakladaní stavby a to vŕtaním a betónovaní ŽB pilót pod tribúnami A, B, C, D.  V mesiaci 12/2018 bolo pod hlavnou budovou a tribúnami A,B,C vybudovaných 45% pilót.
Následne v mesiaci január 2019 boli zrealizované ďalšie pilóty s priemermi 0,62/ 0,88/a 1,18m s dĺžkami 2,0/ 4,5/ 5,5/ 6,0/ 6,5/ a 7,0 m. Ostáva ukončiť už len pilóty na nárožiach tribún AB, AD. Z celkového počtu železobetónových pilót 567 ks bolo doposiaľ zrealizovaných 506 ks, čo je 90%.
– základová ŽB konštrukcia
Pod hlavnou budovou tribúny A bolo po pilotážnych prácach začaté s úpravou podložia pod budúcou ŽB základovou konštrukciou a vykonaním zaťažovacích skúšok na zistenie únosnosti podložia. Hlavná budova sa delí na tri dilatačné úseky. V prvom dilatačnom úseku hlavnej budovy boli z časti realizované podkladové betóny, upravované ukončenia ŽB pilót, bleskozvodové zemnenia  a ležatá kanalizácia. V druhom dilatačnom úseku bolo začaté s prípravou podložia jeho hutnením, úpravou hlavíc ŽB pilót a položením časti podkladového betónu a bleskozvodového zemnenia. Následne bude armovaná ŽB základová konštrukcia a ŽB steny, celá časť 1.PP bude vyhotovená z monolitického železobetónu.
– základové hlavice a základové pásy               
Pod tribúnou C na zrealizovaných pilótach bolo začaté s prípravou podložia a položením podkladových betónov pod budúcimi ŽB prvkami. Pre základové ŽB hlavice uložené na ŽB pilótach pod budúcimi skeletom tribúny sa začali zhotovovať armovacie koše s kotviacimi prvkami pre budúce stĺpy. Základové ŽB pásy ako základová konštrukcia tribúny pre budúce vstupy do štadióna boli začaté s armovaním a následne budú betónované.    
 
 
Košice, 04.02.2019
 
/Zdroj: referát výstavby MMK/