Informácia o priebehu výstavby za obdobie november a december 2018

Základné informácie o uzatvorených zmluvách :
 
Stavba:             
Košická futbalová aréna – futbalový štadión
 
Zhotoviteľ:        
AVA – stav, s.r.o., Galanta a OHL ŽS Slovakia, a.s., Bratislava
Zmluva o dielo uzatvorená dňa 17.04.2018
 
Zmluvná cena: 19.470.000,00 Eur bez DPH z toho cena
1.etapa            14.115.000,- Eur
2.etapa               2.935.000,- Eur
3.etapa               2.420.000,- Eur
 
Lehota zhotovenia diela:
 1. etapa 19 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, t.j. do 11/2019
                     vyhotovenie projektu pre stavebné povolenie        do 17.07.2018
                     stavebné povolenia                                             do 17.11.2018
                     vyhotovenie realizačného projektu                       do 17.12.2018
                     ukončenie hrubej stavby so zastrešením               do 17.04.2019
                     položenie futbalového trávnika                            do 17.09.2019
                     odovzdanie diela                                                do 17.10.2019
                     kolaudačné rozhodnutia                                      do 17.11.2019
 1. etapa 10 mesiacov odo dňa uplatnenia opcie
 2. etapa 10 mesiacov odo dňa uplatnenia opcie 
Predmet zmluvy :
 • vypracovanie projektu pre stavebné povolenie,
 • zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti,
 • spracovanie realizačnej a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie,
 • zrealizovanie stavby,
 • zabezpečenie kolaudačných procesov stavby s uvedením do prevádzky vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.
 
Výkon činnosti projektového manažéra stavby je zazmluvnený so spoločnosťou:
i2f, s.r.o. – pre funkciu hlavného manažéra stavby je splnomocnený Ing. Stanislav Čaja.
 
Výkon činnosti stavebného dozora je zazmluvnený so spoločnosťou:
DIRO, s.r.o. – Ing. Milan Vaska.
 
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti na stavenisku je zazmluvnený so spoločnosťou:
Jupiter Prešov – SLOVAK REPUBLIC, s.r.o. – Ivan Jacko

Priebežný stav:
 
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
vyhotovená a odovzdaná KFA, a.s. dňa 17.7.2018 na pripomienkovanie,
pripomienky zaslané zhotoviteľovi listom č.KFA-38/2018 zo dňa 31.7.2018
 
inžinierska činnosť pre zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení
boli vydané všetky potrebné stavebné povolenia :
Okresný úrad Košice – štátna vodná správa
   rozhodnutie o zmene rozhodnutia na osobitné užívanie vôd
   č.OU-KE-OSZP3-2018/034844 zo dňa 17.8.2018,
Okresný úrad Košice ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby
   rozhodnutie o povolení uskutočniť vodné stavby
   č.OU-KE-OSZP3-2018/037816 zo dňa 20.9.2018, právoplatné dňom 15.10.2018   
Mesto Košice – špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie
   stavebné povolenie č.MK/A/2018/19287-11 zo dňa 16.10.2018, právoplatné dňom 19.11.2018
Obec Čaňa – spoločný stavebný úrad – určený OÚ KE ako všeobecný úrad
   stavebné povolenie č.445/2018-Ča zo dňa 9.11.2018, právoplatné dňom 14.12.2018         
 
projektová dokumentácia pre realizáciu
projektová dokumentácia pre realizáciu bola dňa 17.12.2018 odovzdaná projektovému manažérovi stavby a stavebnému dozorovi kompletná  
 
realizácia prác v mesiaci 11 a 12/2018:
 1. Príprava územia –  zrovnávanie terénu, odstraňovanie krovín, úprava HTU
 1. Zariadenie staveniska
– doplnenie oplotenia staveniska, zriadenie vjazdov na stavenisko, dočasné dopravné značenie vjazdov na verejnej komunikácii, úprava prístupovej komunikácie pre iné spoločnosti prechádzajúce vozidlami cez stavenisko, zabezpečenie staveniska SBS službou    
– príprava podkladu pod ZS navezením a zhutnením štrku,
– umiestnenie Unimo buniek – zasadačka, kancelária SV, kancelária SD a KB, šatňa, kontajnery na sklad. materiál, suché WC – hyg. zariadenie, zriadenie voľných plôch na uskladnenie materiálov
– vybudovanie el. prípojky pre ZS z TFS pri areáli Merkury Market, zriadenie hl. elektromerového rozvádzača RE -100A, 230V,  vrátane troch pilierových rozvádzačov PRIS, RS1,RS2 na stavenisku, z RS1 budú napojené Unimo bunky,  vykonávajú sa revízne správy a následne oživenie napojenie ZS na el. prúd 

 1. Výstavba objektov
Vodné stavby 
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky E, E1 v časti pod budúcim parkoviskom A v rozsahu : výkopy pre betónové šachty a potrubné vedenia PVC, založenie šachtového dna s odbočeniami, dokompletovanie šachiet o betónové skruže, kónickú skruž a prstence pod budúcimi poklopmi, uloženie PVC potrubí do pieskového lôžka, vzájomné zahrdlenie potrubí a zahrdlenie do betónového dna šachty, upevnenie signalizačného vodiča k potrubiam, zásypy potrubí pieskom, uloženie výstražnej fólie, zásyp rýh výkopkom s postupným zhutňovaním.
Zrealizované boli objekty z vetvy E, E1, šachty DE1, DE2, DE3, DE4  prepojené korugovaným PVC potrubím DN300, zatiaľ so 14-timi odbočeniami hladké PVC rúry k uličným vpustiam UV19- 33, z celej stoky sú zatiaľ nezrealizované len UV18 a 26, ktoré sa dobudujú v časti terajšieho umiestnenia Unimo buniek
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky F, F1, F2, F3 v časti pod budúcim parkoviskom B v rozsahu : postup prác a dodávok detto ako stoka E 
Zrealizované boli objekty –  z vetvy F, F1, F2, F3, šachty DF2, DF3, DF4, DF5, DF6, DF7, DF8, prepojené korugovaným PVC potrubím DN300, s 20-timi odbočeniami hladké PVC rúry k uličným vpustiam UV34- 53, zrealizovaná je kompletná stoka F ,F1, F2, F3 s odbočeniami a vyvedením rúr až k budúcim UV 
 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky D v časti pod príjazdovou komunikáciou –  je v prípravnej fáze, prehĺbená bola časť s bodom napojenia na jestvujúce kanalizačné bet. potrubie DK- DN1400, s pripravovaným vybudovaním konečnej hlavnej šachty DD1, ku ktorej vedie kanalizačný zberač sústreďujúci všetky teraz realizované stoky DK – E, F a D 
 
Dopravné stavby 
SO 20.1 – Parkovisko B – prebieha realizácia zemných prác, odstraňovanie skrývky na výškovú úroveň podkladu pod konštrukciou parkovísk 
 
Hlavná stavba
SO 10.1 Futbalový štadión –  prebiehajú výkopy a terénne úpravy na pilotovaciu úroveň, prebieha realizácia pilót s výstužou. K dnešnému dňu je ukončených cca 200 pilót.
 
 
V Košiciach, 18.12.2018


/Zdroj: referát výstavby MMK/